Pridaj sa!

Už po niekoľkých rokoch obnovenia slovenskej štátnosti náš národ opäť kričí o pomoc. Nepriatelia a neprajníci slovenského národa nás opäť dostali do područia totality zvanej EÚ a zničili takmer všetko, čo prosperovalo v prospech slovenského národa. Ak to bude pokračovať naši potomkovia už nebudú mať vlastnú domovinu. Preto je potrebné, aby sa každý roduverný nacionalista postavil a bránil svoju vlasť. Tak, ako za slávnych čias Štúrovcov a Hlinkovcov aj dnes nastala doba, ktorá si vyžaduje rázne činy. Nastala doba, kedy sa musia všetci roduverní nacionalisti zaradiť do jedného šíku. Bok po boku, ako krvou spätí bratia musíme kráčať vpred. Musíme bojovať v mene spravodlivosti, v mene slobody, v mene lepšej budúcnosti a hlavne v mene nášho drahého Slovenska. Nie samostatne ale spoločne musia ísť naše kroky, pretože len spoločne môžeme zvíťaziť. Preto, ak ste sa rozhodli prijať posvätnú úlohu brániť svoju vlasť, tak nasledujúce riadky sú určené práve Vám.

Kto môže byť členom?

V zmysle stanov sa členom Slovenskej pospolitosti môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je politicky a morálne bezúhonný, súhlasí s programom a stanovami SP a ku dňu prijatia dosiahol vek minimálne 15 rokov. Pri splnení týchto základných podmienok, môže záujemca vyplniť dotazník (ktorý nájdete: TU) a odoslať ho elektronickou poštou na adresu: pospolitost@pospolitost.org alebo poštou na adresu: Slovenská pospolitosť, B. Björnsona 5, 03406 Ružomberok. V najbližšom čase bude záujemca kontaktovaný a dohodneme si s ním osobné stretnutie.

Čo musí byť osobným cieľom každého člena SP?

Hlavným osobným cieľom každého člena Slovenskej pospolitosti je fyzický a duševný rast, prehlbovanie vedomostí o histórii, zvykoch a poslaní Slovákov a Slovanov.

Aké sú práva člena?

 • zúčastňovať sa tvorby a uskutočňovania programu SP
• zúčastňovať sa MS SP, podujatí organizovaných SP a byť informovaný o činnosti SP
• navrhovať kandidátov do volených orgánov SP a delegátov na Snem SP
• voliť a byť volený do orgánov SP
• podávať návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky k činnosti SP, jej orgánov a žiadať odpoveď v zmysle vnútorných poriadkov SP
• požiadať o preregistráciu do inej MO SP
• vystúpiť z SP.

Aké sú povinnosti člena?

K prvoradej povinnosti každého člena Slovenskej pospolitosti patrí svojou činnosťou na verejnosti i v súkromí otvárať svojim blížnym oči, pomáhať im v hmotných a duchovných ťažkostiach a usilovať sa o skutočne nezávislé a silné Slovensko. Ďalej je povinný:

• dodržiavať stanovy SP, programové dokumenty SP, vnútorné poriadky SP a uznesenia nadriadených orgánov SP
• plniť neodkladne úlohy, ktorými ho poverili príslušné nadriadené orgány SP
• napomáhať rozvoju SP svojou činnosťou v MO SP
• zúčastňovať sa MS SP a akcií SP
• starať sa čo najlepšie o jemu zverený majetok SP a čo najefektívnejšie s ním hospodáriťrytier2
• prejavovať úctu ostatným členom SP, najmä však Vodcovi a členom HV SP
• pomáhať členom SP
• pracovať na svojom fyzickom a duševnom zdokonaľovaní
• platiť načas členský príspevok.

Ako je to s členskými príspevkami?

Každý člen platí mesačne členský príspevok, ktorého výšku určuje HV SP. Výška členského je rôzna. Iná je u študentov, pracujúcich, nezamestnaných a dôchodcov. Ak je člen v zlej finančnej situácii, môže mu na jeho žiadosť HV SP udeliť amnestiu na platenie členského príspevku. V prípade zlej finančnej situácie člena mu radi a ochotne v rámci svojich možností ostatní členovia v súlade s bratskou spolupatričnosťou pomôžu. Finančnú pomoc môže očakávať v rámci našich možností aj napríklad na financovanie činnosti spojenej s činnosťou SP alebo na úhradu cestovných nákladov. V SP neexistuje finančné ocenenie za vykonanú prácu. Za službu národu sa neplatí. Medzi nami nie je miesto pre prípadných ziskuchtivcov, špekulantov a karieristov.

Ako sa má správať každý člen?

Člen Slovenskej pospolitosti si musí uvedomiť, že má byť pre neho prirodzené správať sa v súlade s našimi ideálmi, stanovami a vnútornými smernicami SP. Každý člen vytvára obraz o SP a podľa toho sa budú ostatní na neho a na celé združenie pozerať. Člen SP má byť príkladom pre ostatných ľudí.

Koho chceme mať za člena?

Slovenská pospolitosť  združuje do svojich radov všetkých slovenských nacionalistov, alebo tých Slovákov, ktorí sú nespokojní so súčasným nepriaznivým stavom spoločnosti.  Chceme všetkých, ktorým záleží na budúcnosti svojho národa a vlasti. Chceme tých, ktorým nie je ľahostajný osud svojich vlastných  detí.  Potrebujeme ľudí, ktorí majú záujem a chuť bojovať za naše práva a prosperitu. Chceme jednotu všetkých slovenských národných organizácií. Iba jednotní zvíťazíme.

Koho naopak nechceme?

 Nechceme karieristov bažiacich po funkciách, ani chválenkárov, ktorým ide len o to, ako sa vytiahnuť pred kamarátmi a rodinou. Nechceme tých, čo chcú v prvom rade dostávať a až potom dávať, neschopných akejkoľvek osobnej obety. Nechceme darmožráčov, lenivcov, ktorí vedia len hovoriť, ale keď príde na to ukázať čo je v ich silách, zbabelo zdupkajú alebo zostanú pri pive. Nechceme ani nedisciplinovaných a neporiadnych jedincov, ktorým poriadok a autorita nič nehovorí, nekonajú v zhode so svojimi bratmi, ale na vlastnú päsť a tak škodia celej organizácii. A v poslednom rade nechceme ani tých, pre ktorých je SP len chvíľková zábava, záľuba, neuvedomujúcich si zmysel nášho boja a ľahko sa vzdávajúcich pri prvých prehratých bitkách alebo neúspechoch.

Čo očakávame od člena SP:

Očakávame, že každý nový člen Slovenskej pospolitosti svojimi schopnosťami a chuťou bojovať za národnú vec, v rámci svojich možností prispeje k nášmu spoločnému víťazstvu. Boj, ktorý vedieme, nie je krátkodobý, náš program je programom nielen pre súčasnú, ale aj pre budúce generácie – pre našich potomkov. Aj vy môžete tvoriť dejiny nášho národa, aj vy raz môžete byť národnými velikánmi a zaradiť sa tak k Ľudovítovi Štúrovi, Andrejovi Hlinkovi, Jozefovi Tisovi a mnohým ďalším. Nečakajte, že problémy, ktoré vás trápia sa vyriešia za vás, pridajte sa k nám a dajme sa spoločne do práce za Boha a národ! Slovenská pospolitosť ponúka svojim členom sebarealizáciu v prospech slovenského národa, priateľské vzťahy v kolektíve ľudí s podobným zmýšľaním, možnosť trávenia voľného času v rôznych oblastiach spoločenského života (turistika, tábory, šport, kultúrne a spomienkové podujatia), osobnú záštitu, ale predovšetkým príležitosť podieľať sa na zveľaďovaní Slovenska a slovenského národa a zapojiť sa do cieľavedomej a zmysluplnej práce za Boha a národ, za pravdu, právo a spravodlivosť a vyriešenie najpálčivejších problémov, krívd a neprávostí.

bojovnik


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: