Reportáž z Pochodu za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat

20. október. 2014 o 21:16 | Kategória: Akcie, Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Reportáž z Pochodu za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat

P0Dňa 17.10.2014 sme v Banskej Bystrici podporili   Pochod  za  prijatie  návrhu zákona  o  ochrane  zvierat. V úvode organizátori pripomenuli žalostný fakt, že  z  pohľadu  legislatívy  vo vzťahu k ochrane zvierat, je na tom Slovensko obdobne  ako  rozvojové   krajiny(!), ďaleko   od   európskych  štandardov. Neznalého   zákona   pravdepodobne   prekvapí,  že   v  súčasnosti  sa na Slovensku pred zákon hľadí na zviera ako  na  vec(!).   Samotný   pochod prebehol pokojne a účasťou ho podporilo zhruba 100 ľudí z ktorých si mnohí so sebou priniesli aj tematické transparenty, či svojich psov, pričom sa počas celej akcie zbierali podpisy pod petičné hárky, ktoré zabezpečil organizačný tím. Okrem Banskej Bystrice sa v ten istý deň uskutočnili rovnaké pochody aj v ďalších slovenských mestách, menovite v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre, Trnave a Štúrove. Túto celoslovenskú akciu organizovalo o.z. Pes v núdzi a Majme srdce, ktoré sa od roku 2011 spolu s ďalšími združeniami zasadzujú o prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat (ZOOZ).
 

Sumár najdôležitejších bodov zákona o ochrane zvierat:

 • Návrh zákona kladie dôraz na osobitnú povahu zvierat ako živých bytostí, čo v našom právnom poriadku v takomto rozsahu doteraz chýbalo
 • Návrh zákona predstavuje zjednotenie roztrieštenej právnej úpravy na úseku ochrany zvierat, teda aj jej zosúladenie, čo by malo mať za následok celkové zlepšenie životných podmienok zvierat a ich existenciu v rámci ľudskej spoločnosti
 • Zákon je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré upravujú jednotlivé čiastkové oblasti na úseku ochrany zvierat, ako napr. ochranu zvierat pred týraním, ochranu spoločenských zvierat, ochranu hospodárskych zvierat, ochranu zvierat pri preprave, ochranu zvierat používaných na pokusné účely a pod.
 • Na zákonnú úroveň sa dostáva úprava minimálnych životných podmienok spoločenských a hospodárskych zvierat, ako aj podmienok, za ktorých možno zvieratá prepravovať
 • Zákon detailne upravuje zákaz týrania zvierat s demonštratívnym výpočtom najzávažnejších konaní, na čo nadväzuje aj úprava priestupkov a správnych deliktov na úseku ochrany zvierat
 • Návrhom zákona sa odstraňuje existencia karanténnych staníc a zavádza sa iba existencia útulkov pre zvieratá, pričom každý útulok by mal mať aj vlastnú karanténnu stanicu, pričom sa upravujú aj minimálne technické požiadavky, ktoré by mal útulok pre zvieratá (a v rámci neho aj jeho karanténna stanica) spĺňať
 • Zákonom sa upravujú aj majetkovoprávne vzťahy v prípadoch túlavých zvierat, opustených zvierat a zhabaných zvierat
 • Zákon vytvára predpoklady pre dôslednejšie správne trestanie konania, ktoré je v rozpore so zákonom, za týmto účelom obsahuje rozsiahly výpočet priestupkov a správnych deliktov, čím spolu s poslednou novelou trestného zákona prispieva jednak k prísnejšiemu postihovaniu konania, ktoré je s ním v rozpore, ako aj predstavuje istú prevenciu pred takýmto konaním
 • Zákon by mal vytvoriť predpoklady na efektívnejšie vymoženie práva zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ako aj Policajného zboru SR, napr. zavedením možnosti zhabať zviera v v nevyhnutných prípadoch, najmä, keď hrozí úhyn alebo iné poškodenie zdravia zvieraťa, ukladať ochranným opatrením povinnosti vlastníkovi alebo chovateľovi na odvrátenie nepriaznivého stavu, prípadne takéto zviera ochranným opatrením aj zhabať
 • Zavedenie povinnosti registrácie chovov zvierat s cieľom, čo najdôkladnejšie zabrániť tzv. čiernym chovom
 • V nadväznosti na návrh zákona sa predpokladá tiež novelizácia viacerých právnych predpisov za účelom zosúladenia s týmto zákonom, napr. v Občianskom zákonníku sa navrhujú zmeny, ktoré by taktiež zdôraznili osobitnú povahu zvierat ako živých tvorov alebo v zákone o dani z príjmov fyzických a právnických osôb sa navrhuje vyňatie príjmov z predaja zvieraťa z spomedzi príjmov, ktoré sú oslobodené od dane

Možnosť podpory petície vzťahujúcej sa k návrhu ZOOZ: http://www.zooz.sk/peticia-k-zakonu-o-ochrane-zvierat.htm

Na záver len toľko. Je na zamyslenie, že sa na Slovensku pretláča a systematicky lobuje za mnohé kontraproduktívne experimenty podfarbené demoliberálnou ideológiou Bruselu, avšak to prínosné zo západu, bez deštrukčného vplyvu na spoločnosť, čím vyspelé európske krajiny disponujú, zostáva často nepovšimnutým. Ako príklad možno uviesť stupeň rozvinutosti v oblastiach enviromentalistiky a ochrany zvierat, ktoré sú podoprené legislatívou a konkrétnymi projektmi, ktoré sa praxou osvedčili v daných krajinách.

P3P2P1P4

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: