Ideálny štát

24. marca. 2014 o 20:45 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Ideálny štát

stiahnuťČo tvorí štát? Každý štát tvorí určitý špecifický národ, určitá špecifická kultúra. Rodina je základnou stavebnou jednotkou štátu, národa, kultúry. A-posteriori, rodina je základná idea a neodlúčiteľná súčasť pre správne fungovanie štátu. Štát má chrániť záujmy rodiny a jej hodnoty, preto musí na prvé miesto v zákone postaviť ochranu rodiny a s ňou spojené veci.

Ideologická poznámka: Rodina na to, aby spĺňala svoju pravú funkciu nesmie podliehať žiadnej deviácii, nesmie byť rušená človekom a tak isto človek do rodiny ako prirodzeného poriadku nesmie zasahovať a umelo ju meniť vo svoj prospech. Rodina je od prírody zložená z otca, matky a potomstva. Rodina má veľa špecifických funkcií – sociálnu, materiálnu, ekonomickú, psychologickú a najmä zachovanie druhu.

 Zachovanie druhu je od prírody zreteľne najviac rozvinutá potreba, keďže mnohé zvieracie spoločenstvá sú spolu iba pre zachovanie druhu. Inak sú úplne sebestačné a samce ochraňujú samice len do určitého času, alebo ich vôbec neochraňujú a samičky sú odkázané samé na seba. Je to jasný príklad toho, aká potreba tu je pre zachovanie potomstva. U ľudí, ktorí tiež patria do zvieracieho spoločenstva, táto potreba zahŕňa aj potrebu spolčovať sa a uzatvárať spoločenstvá. Rodina tu preto naberá oveľa hlbší a dôležitejší faktor, ako je to u iných živočíšnych druhov (staviam človeka ako bytosť na rovnakú úroveň ako je zviera, pretože aj zviera cíti, miluje a prežíva, s tou odlišnosťou, že máme navrch v podobe nášho rozumu a schopnosti vybrať si). My ľudia máme presne takú istú potrebu rozmnožovať sa a dodržiavať určitú hierarchiu ako zvieratá len dávame tomu už väčší význam. Pravdepodobne je to preto, lebo človek v časoch kmeňových spoločenstiev ako jednotlivec nemohol prežiť a rodina bola predpoklad na neskoršie spojenie viacerých rodín do jedného kmeňa – spoločenstva, ktoré bolo silnejšie ako jednotlivec a spoločenstvo každého jednotlivca chránilo. V rodine vzniklo, dalo by sa povedať, prvé sociálne spojenie a spoločenstvo, kde bol jeden člen závislý od druhého. V dobe ľadovej musel človek dobre porozmýšľať koľko potomstva bude mať a či ho uživí. Od muža lovca závisela rodina. Tu môžeme vidieť prvú sociálnu väzbu muža a ženy čisto z prírodných potrieb – muž závislý od ženy preto, aby mu zabezpečila potomstvo a žena závislá od muža aby jej zabezpečil potravu a domov. Toto spojenie dochádza k tomu, že samička by sa o samičku nedokázala postarať, samec o samca tiež nie a to z toho hľadiska, že ich rod by vymrel. Sociálny vzťah medzi mužom a ženou sa rozvinul až do takej podoby ako je teraz. To je rodina zložená z otca, matky a potomstva. Rodina dala základ vzniku národov a rôznych kultúr. Čo sa týka psychologickej funkcie rodiny, tá je dôležitá pre potomstvo, aby si brala príklad z rodičov a viedla svoj život k ďalšej rodine. Láska medzi potomstvom a rodičmi je azda najdôležitejší faktor pre dobrú rodinu. Psychologicky sa deti viac naviažu na matku, ktorá po väčšine s nimi trávi viac času ako otec. Je to zjavné a je to preto, lebo otec pracuje a stará sa o rodinné zabezpečenie, zatiaľ čo matka sa stará o deti. Rodičia majú povinnosť vychovávať deti a viesť ich v zdravom duchu. Deti sú v mladom veku ľahko zmanipulovateľné, preto im treba ukazovať správnu cestu od detstva. Rodič však nesmie zabúdať na to, že aj dieťa neskôr tak isto dospelý človek je každý iný a môže mať iný pohľad na vec a netreba ho hneď trestať a odsudzovať za iný názor. Rodina musí spĺňať to, aby dieťa rástlo v slobode a tolerancii. Nesmie však byť tolerancia potláčaná v mene tolerancie.

• Štát tiež musí chrániť a dodržiavať zdravé hodnoty spoločnosti a to sú: rodina, viera, národ, sloboda, hrdosť a krv!

Ideologická poznámka: Zdravé hodnoty spoločnosti sú, boli aj budú dané vždy prírodou a človek si ich vždy čiastočne prispôsobí pre jednoduchšie prežitie. Za zdravé hodnoty štát považuje tie, ktoré nebudú poškodzovať, zotročovať, manipulovať a obmedzovať ľudí a ich zmýšľanie. Každá dobrá spoločnosť musí mať hodnoty a v každej spoločnosti môžu byť hodnoty iné. Ide o to že, každý národ je homogénne na tom inak ako jeho sused. Treba tiež prihliadnuť na historické okolnosti za akých štát vznikol, tradíciu národa, čo ľudí najviac spája. Pre Slovenský štát je homogénna kresťanská viera. Tá je pre nás charakteristická – a následovne z nej vyplývajúce hodnoty. Má tu dlhú tradíciu, má zakorenené hodnoty, ktoré sú pre spokojnosť ľudu dôležité! Teda každý, kto by chcel riadiť štát, nesmie nazerať na svoje vlastné hodnoty a vieru, ale musí nazerať na to, s čím bude národ najviac spokojný a čo mu bude zabezpečovať čo najväčšie blaho a prosperitu na poli národnom, kultúrnom a hospodárskom. Sloboda vierovyznania je dôležitá a nesmie sa potláčať, ale nesmie ísť cudzia viera na úkor tej, ktorú národ uznáva. Človek, čo stratil majetok nestratil nič, človek, čo stratil slobodu stratil veľa, človek čo stratil vieru, stratil všetko.

• Funkciou štátu je tiež chrániť národné záujmy, majetok občanov a ich zdravie. Dobré politické zmýšľanie je národno-sociálne, pretože žiť vo vlastnom a mať sociálne blaho je základ pre dobrý štát.

Ideologická poznámka: Štát správne zmýšľa, ak zmýšľa národne a sociálne. Je preukázateľné, že ľudia sa spojili do štátnych spoločenstiev z dôvodov, aby ľahšie uchránili svoj majetok pred zlodejmi, aby svoje životy chránili pred lupičmi, či vojnami alebo prírodnými katastrofami. Štátom sa teda zaručili, že sa bude starať o ich zdravie, či už na poli lekárskom alebo potravinárskom, a aby zabraňoval znečisteniam vody, pôdy a ovzdušia. Taktiež, že sa bude starať o ich kultúru, vieru a históriu. To je chránenie národné. Chránenie sociálne má za úlohu ochrániť ľudí pred zotročením v práci a inštitúciach, ktoré majú človeku pomáhať a zľahčovať život. Dravé formy moderného kapitalizmu a plánovaného zastarávania treba vyhubiť. Moderný kapitalizmus a jeho oligarchovia zotročujú miliardy ľudí prácou a plánované zastarávanie vedie nezastaviteľný konzumný život, ktorý už prekročil hranicu prirodzeného poriadku v prírode a núti ľudí byť viazaní na materializmus. Bankovníctvo a rôzne iné inštitúcie majú ľuďom slúžiť a nie ich zdierať na úrokoch. Bankový systém dnešnej doby zničil bohatstvo celých národov. Štát musí zabezpečiť materiálne potreby mladých ľudí, ktorí si zakladajú rodiny nenávratnými pôžičkami. Mladí ľudia musia dostať šancu súkromne podnikať a rozvíjať svoj talent na všetkých úrovniach v prospech národa a štátu. Ďalej sa štát musí starať o rodnú hrudu, štátnu pôdu nesmie predať veľkým zahraničným investorom alebo korporáciam, ktoré takto zotročujú menšie národy. Pôda slovenská musí patriť výhradne Slovákom a musia sa na nej pestovať všetky možné druhy obilnín, ovocia a zeleniny, ktoré nám len naše klimatické podmienky a úrodnosť pôdy dovolia. Ostatné môžu byť dovezené zo zahraničia. Geneticky modifikované potraviny a ostatné takéto výrobky a produkty sú zakázané. Slovensko nesmie mať otvorenú trhovú ekonomiku natoľko, aby ju mohli na základe jej slabín zničiť silnejšie ekonomiky. Drevo sa v surovom stave nesmie vyvážať za hranice štátu. Štát nás musí chrániť pred šovinizmom iných krajín a tak zabezpečiť mier a oddialiť vojnu pokiaľ sa to dá. Štát sa samozrejme musí primerane brániť a primerane k situácii aj chrániť sociálne a národne práva. Štát musí dbať na dôležitosť práce, pričom by mal hľadieť na to, aby malo prácu hlavne majoritné obyvateľstvo. Každý musí byť za svoju prácu aj patrične odmenený a ohodnotený, lebo keď človek nie je za prácu správne odmenený a je len zotročovaný, taký bude aj jeho postoj k národu – štátu.

• Spokojnosť občana spočíva v jeho slobode. Štát musí chrániť slobodu, ako najvyšší morálny princíp pred formami komunizmu, dnešnými typmi demokracie, multikultúry a liberalizmu.

Ideologická poznámka: Človek je od prirodzenosti slobodný tvor a tak to musí zostať aj v štáte. Občan musí mať právo byť vo všetkom slobodný a nesmie mu byť odopreté vyjadriť svoj vlastný názor. Občan má taktiež právo domáhať sa vždy vysvetlenia a nesmie byť manipulovaný a zavádzaný médiami. Všetky média v štáte musia byť nezávislé od štátu aby sa tak zachovala ich objektivita a dôveryhodnosť. Vychádzam z toho, že čo do seba vpúšťame médiami utvorenej kultúry dnes, prináša duchovný úpadok a duchovnú chorobu. Občan má právo slobodne sa rozhodovať, pohybovať aj za hranice, organizovať, stretávať sa atď. Sloboda však nemôže byť len svojvôľa, je dôležité učiť sa slobode, ktorá znamená aj zodpovednosť. Občan dobrovoľne odovzdá časť svojej moci do rúk ľuďom, ktorí vládnu a je na ňom ako sa rozhodne. Sloboda sa však v dnešnom západnom svete predstavuje ako povolenie robiť všetko. Vyplýva z toho aby veda nepodliehala žiadnym obmedzeniam a teda čo človek dokáže spraviť, to môže aj robiť – všetko ostatné by bolo proti slobode. Sloboda ale sama o sebe musí mať určité kritériá ako napríklad dôstojnosť ľudskej osobnosti. Áno, človek sa môže slobodne rozhodnúť, či pôjde na dovolenku do Anglicka alebo na Maltu, alebo si slobodne zvoliť vládu, ale „slobodne“ zasahovať do génov ľudstva je proti prírode. Vo svete nastal zvláštny druh slobody, ktorý sa slobodou nazýva len preto, že znamená oslobodiť sa od toho, čo tu doposiaľ bolo. Spýtajme sa: v akom vzájomnom postoji je pravda a tolerancia? Úlohou štátu je na túto rovnováhu dozerať! V štáte nesmie nastať stav, že tolerancia bude potláčaná v mene tolerancie, čo sa napríklad teraz deje v západnom svete. Štát preto musí chrániť tieto princípy pred formami komunizmu ako je boľševizmus a marxizmus, pretože zabíjajú ľudský individualizmus, lebo vraj vlasťou je len tá zem, kde je človeku hmotne dobre a preto lebo my považujeme súkromné vlastníctvo za prirodzené právo, kde naopak komunisti hlásajú, že súkromné vlastníctvo nesmie existovať. Chrániť pred demokraciou a jej parlamentným systémom je dôležité, lebo ľudstvo na pravú demokraciu ešte nedozrelo. To, čo sa tu dnes hlása ako demokracia je pseudo – demokracia. Už starí Gréci Platón, Sokrates a Aristoteles videli v demokracii len prikrášlenú formu oligarchie. Sokrates: „Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatýc, a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občano, a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci nakoniec demokraciu ovládnu, pretože zločinci od prírody túžia po pozícii mocných, vznikne tyrania horšia, ako dokáže byť najhoršia monarchia, či oligarchia“. Multikultúra je pre národ najväčšia záhuba. Ničí národný svojráz, jeho zvyky, kultúru a jeho jedinečnosť. Štát musí chrániť ľudí pred neriadenou imigráciou ľudí a neskoršie zneužívanie sociálneho systému krajiny týmito imigrantmi. Štát nevraví, že spoznávať iné kultúry je zlé, že spoznávať ich tradície je zlé, skúšať ich jedlo je zlé. Všetko je v súlade so slobodou, no nesmie to ísť na úkor nášho národa. Liberalizmus a jeho voľnomyšlienkárstvo, z ktorého sa vyvynuli prirodzeným spôsobom voľné názory a uvoľnenie určitých mravov, zasiahlo zdravé korene národov. Štát a jeho predstavitelia sa preto nikdy nesmú dať strhnúť prúdom liberalizmu, ktorý sa šíri zo západu. Liberalizmus spolu s kapitalizmom zapríčinili voľnú konkurenciu, ktorá následne spôsobila masy nezamestnaných, masy slabo zarábajúcich a malé skupiny rozprávkových boháčov. Štát preto musí dbať o ochranu národa pred vplyvmi týchto prúdov.

• Národno-sociálne zmýšľanie vychádza z paradoxu, že na jednej strane sa snaží poučiť komunizmus o svätosti súkromného vlastníctva, no na strane druhej drží na uzde a váľa ideu pažravého kapitalizmu a poučuje ho o sociálnej funkcii súkromného vlastníctva, o nevyhnutnosti súkromného kapitálu, súkromného podnikania v záujme sociálnej pospolitosti. Charakter národno-sociálneho zmýšľania je daný úsilím o sociálnu spravodlivosť pre celý národ. Národno-sociálne zmýšľanie je tu aj na to, aby vrátilo každému právo na prác, odmenenú spravodlivo.

• Uplatňujeme vodcovský princíp, kde vodca plní vôľu ľudu a stará sa o pospolitý ľud. Vodca národa nie je diktátor, lebo diktátor koná to čo sa jemu vidí najlepšie. Vodca však plní iba to, čo od neho žiadajú ľudia a čo je najlepšie pre národ. Vodcovi má pomáhať vláda zvolená

• Štát sa stará o kultúru národa. Pre nás je kultúra odkaz našich predkov, je to prítomnosť, ktorá nás formuje a je to budúcnosť našich detí a ďalších generácii, ktorá im zabezpečí miesto v dejinách a na mape sveta. Štát teda musí zosobňovať národ, jeho kultúru, jeho historický vývin a najmä vôľu občanov. Musí ochraňovať národné záujmy, pretože „dobro národa ľuďmi v slobodných voľbách. Vodca je tiež volený slobodným hlasovaním.

• Štát sa stará o kultúru národa. Pre nás je kultúra odkaz našich predkov, je to prítomnosť, ktorá nás formuje a je to budúcnosť našich detí a ďalších generácii, ktorá im zabezpečí miesto v dejinách a na mape sveta. Štát teda musí zosobňovať národ, jeho kultúru, jeho historický vývin a najmä vôľu občanov. Musí ochraňovať národné záujmy, pretože „dobro národa hodné je obeti“!

-Besaryan-


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: