Reforma nášho sympatizanta

9. máj. 2013 o 9:30 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Reforma nášho sympatizanta

slovensko-vlajkaZa posledných pár rokov Slovensko prešlo nespočetným množstvom reforiem. Pýtať sa, či boli správne a účinné asi nemá zmysel. Výsledkom tých “nevyhnutných” sociálnych reforiem je asi 7000 vyhasnutých životov našich občanov, ktorí si v stave totálnej beznádeje siahli na život, pretože iné východisko jednoducho nevideli. Reformy bolia, ale sú účinné, takto ospravedlňujú páchanie genocídy na vlastnom národe politické špičky. Rozhodol som sa preto vypracovať moju reformu, ktorá bude určite účinná a bolieť nebude. Bude to reforma postavená na princípe zásluhovosti, rovnocennosti a spravodlivosti. Nečakajte však žiadne grafy ani nákresy. Z tých sa ešte nikto nenajedol a ani neuživil svoje deti. To dokáže iba súdruh Fico. Samozrejme, moja “reforma” bude slúžiť iba na zamyslenie, pretože jej reálne prevedenie do praxe je v prehumanitarizovanej Európe nereálne.

Našu spoločnosť si rozdelíme na tri vrstvy, pričom zaujímať nás z toho budú iba prvé dve:

1. Asociáli, ktorí dlhodobo parazitujú na štátnom rozpočte
2. Pracujúci, ktorí do štátneho rozpočtu prispievajú
3.Oligarchia, ktorá sa 2. skupine smeje do ksichtu a tú 1. využíva na zvyšovanie preferencií

Predvedieme si teda sociálnu spravodlivosť a lá Slovakia na prvých dvoch vrstvách. Na modelovom príklade si uvedieme ženu so 4 deťmi.

1.skupina dlhodobo parazitujúca na statnom rozpočte:
212,30 eur…………………………………Dávka v hmotnej núdzi
68,80 eur  ???!!!…………………………Za plnenie povinnej školskej dochádzky
12 eur……………………………………….Príspevok na zdravotnú starostlivosť
126,14 eur…………………………………Aktivačný príspevok
89,20 eur………………………………….Príspevok na bývanie
80 eur  ???!!!……………………………..Príspevky na obed pre školopovinné deti
88,04 eur………………………………….Prídavky na deti
___________________
676,48 eur

2.skupina pracujúcich a prispievajúcich do štátneho rozpočtu. Na tomto príklade si uvedieme výplatu pracujúcej ženy v dvoch zmenách so 4 deťmi. Priemernú výšku mzdy som stanovil podľa výšky mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach(reštaurácie, pohostinstvá) v 1. a 2. mesiaci  roku 2013 podľa Štatistického úradu SR:

368 eur……………………………..Mesačná mzda za vykonanú pracú
88,04 eur…………………………..Prídavky na deti
__________________
456,04 eur
—————————————————————————————————————————-

Celkový rozdiel medzi skupinou 1. a 2. tvorí rozdiel 220, 44 eur.

Nastavenie sociálneho systému podľa zásluhovosti, rovnocennosti a spravodlivosti:

Z pohľadu na vyššie uvedené skutočnosti(čísla sú overené zo stránok MSSVaR a Štatistického úradu) vyplýva, že systém, ktorý je momentálne nastavený, a ktorý Fico obhajuje ako sociálny, nie je nič iným, než pľuvancom do tváre všetkým pracujúcim a dôchodcom. Systém je potrebné nastaviť tak, aby pracujúci človek bol za svoju pracú adekvátne ohodnotený a aby on bol prvoradým záujmom spoločnosti a vlády. Naša vláda zabúda na to, že keď nebude na Slovensku pracujúcich, tak nebude ani na ich výplaty a ani sociálne dávky! Nie je predsa únosné, aby pracujúci človek  dostal za PRÁCU menej ako asociál za NIČNEROBENIE. Asociálov však viniť nebudem, veď ruku na srdce, kto z vás by nebral tú možnosť dostať viac peňazí za nič nerobenie ako za každodenné vstávanie a muklovanie v práci? Preto musíme systém nastaviť tak, aby poberanie dávok nebolo výhodnejšie ako práca. Ináč asociálov nikdy k zmene nedonútime!

Navrhujem preto, aby sa začalo s postupným školením parazitujúcich asociálov. Dať pracú napríklad asociálnemu cigánovi, ktorý v živote nepracoval a už len pri pohľade na lopatu je na doživotnej PN, je asi naivné. Asociálov musíme najskôr naučiť osvojovať si pracovné návyky a až potom môžeme uvažovať o ich zamestnaní.
Ako to urobiť? Základom je  prinútiť dlhodobo nepracujúcich, lenivosťou prehnitých darmožráčov, povinne a pravidelne pracovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s miestnymi samosprávami budú vyplácanie dávok podmieňovať nie občasnými aktivačnými prácami, ale povinnými a pravidelnými prácami! Teda tí, ktorí naozaj majú chuť pracovať(v televízii nám to tvrdia stále), to budú môcť aj dokázať bez zbytočných argumentov, že robotu im nikto nechce dať. Budú sa podieľať na čistení komunikácií, korýt riek, potokov a lesov a pod. Vyplácanie sociálnych dávok a iných príspevkov bude podmienené pravidelnou dochádzkou, resp. počtom odpracovaných hodín, čo by v praxi znamenalo, že by orgány určili hodinovú mzdu pre týchto pracovníkov, pričom táto mzda by nemohla prekračovať mzdu zamestnancov v podobných profesiách, napr. upratovačka. Tým by sa dosiahol systém spravodlivosti, kde každý dostane odmenu iba v prípade, ak vykoná určitú prácu, najlepšie v prospech obce alebo mesta. Pokiaľ by sa niektorý z asociálov javil ako zručný, nadaný a hlavne s vôľou pracovať, bol by mestom alebo obcou posunutý Úradu práce spolu s dobrým pracovným posudkom, čo by zlepšilo jeho postavenie na trhu práce. Pokiaľ by sa takýto človek zamestnal a rozhodnutím zamestnávateľa by bol po čase  prepustený, alebo by mu nebola predĺžená pracovná zmluva, vrátil by sa k svojmu zamestnaniu v prospech obce. Pre notorických lenivcov, ktorí  nemajú záujem pracovať, hoci im pracovne miesto bolo ponúknuté a ktorí si z robenia detí a poberania prídavkov spravili biznis, vytvoríme sociálno-prevýchovné zariadenia, v ktorých budú pod dozorom Väzenskej a justičnej stráže vykonávať prácu v prospech celej spoločnosti úplne zdarma až dovtedy, kým sa im chuť pracovať natrvalo nevráti (áno, jedna sa o znovuzavedenie trestu príživníctva)! Pracovníci odboru sociálnych služieb začnú vykonávať hĺbkové kontroly v osadách a v obydliach s vysokou koncentráciou asociálov. V prípade, že budú zistené nedostatky vo výchove detí, hygienického vybavenia, budú tieto deti okamžite umiestnené do ústavov a neskôr do náhradných rodín, aby takéto deti boli čím najskôr ochránené pred životným štýlom, akým nežijú ani zvery. Deti budú odobraté do ústavnej opatery aj vtedy, ak sa u rodičov zistí nadmerne požívanie alkoholických alebo iných návykových látok. Tento stav bude trvať až dovtedy, kým sa situácia nevyrieši, resp. nezmení k prospechu detí žijúcich v takýchto rodinách. Príslušníci PZ SR budú povinní zdokumentovať každý prípad incestu, teda súloženie medzi príbuznými, ktorými sa bude zaoberať súd, nakoľko zopár asociálov zabudlo, alebo ani netušilo, že pohlavný styk medzi príbuzenstvom je trestný čin! 3. sektor a Ľudia proti rasizmu presunú svoje aktivity z pohodlia bratislavských kancelárii priamo do osád, kde budúrobiť osvetu. Budú pôsobiť na školách s vysokým počtom cigánskych deti, pričom ich ťažiskovým zameraním bude slušné správanie a žitie v súlade s Ústavou SR a platnými právnymi predpismi, nakoľko zákony sa začnú vzťahovať na každého rovnakou mierou, nie ako tomu bolo doteraz, zákon neumožňuje posudzovať občanov jednej krajiny dvojitým metrom, preto sa zákony začnú vzťahovať na všetkých rovnako, bez výnimky farby pleti a etnického pôvodu. Prideľovanie sociálnych bytov bude nastavené na systéme zásluhovosti, čo znamená, že nárok na pridelenie bytu dostane občan, ktorý spomedzi žiadateľov odpracoval najviac hodín vo verejný prospech, resp. výška jeho odvodov bola najvyššia spomedzi všetkých žiadateľov, pričom táto výška nemôže byť nižšia ako stanovené minimum. Sociálny byt ostáva majetkom štátu, pričom ak dôjde k jeho poškodeniu alebo zdemolovaniu, naplní sa skutková podstata trestného činu poškodzovania cudzej veci. Poverený úradník vyčísli vzniknutú škodu a obyvatelia tohto bytu budú povinní odpracovať celkovú škodu v sociálno-prevýchovnom zariadení, pričom v budúcnosti už v zozname čakateľov na sociálny byt zaradení nebudú. Každý bude môcť mať len toľko detí, ktoré bude schopný uživiť a postarať sa o ne. Každý rozumný človek predsa vie, že postarať sa o dieťa je veľmi náročné. Musíme zastaviť nekontrolovateľné množenie sa v cigánskych osadách, kde sa matkami stávajú 14-15 ročné dievčatá a kým dosiahnu veku 18 rokov majú 9 detí o ktoré sa nevedia postarať, či už z nedbanlivosti alebo kvôli rôznym závislostiam. Na druhej strane sa bráni cez ekonomiku slovenským ženám mať čo i len jedno dieťa, lebo rozumná a dobre vychovaná žena si najprv uvedomí, či  a koľko detí si môže vôbec dovoliť, aby ich uživila. V osadách s veľkou pôrodnosťou bude prednášať Monika Flašíková-Beňová o možnosti chráneného sexuálneho styku. Ak sa jej nepodarí presvedčiť asociálov, že robenie detí, o ktoré sa nevedia postarať je hyenizmus, oznámime to Európskemu parlamentu a požiadame o sterilizáciu žien z osád, ktoré majú viac než 4 deti.

Sociálny systém nastavíme tak, aby z neho mohol profitovať každý slušný pracujúci občan, a je úplne jedno akú má farbu pleti. Právo na dobrý život nemá v tejto dobe každý. Dokonca ani poctivo pracujúci to nemajú ľahké, nakoľko sú zdieraní a šikanovaní šikmookými investormi. Keď som sa dopočul, že niektorí kórejskí zamestnávatelia vykonávajú fyzické tresty, prišlo mi skoro do plaču! Títo šikmookí “akožeinvestory” chcú mlátiť a trestať jeden z najpracovitejších národov Európy??? Odkazujem im aby sa pozreli na efektivitu a množstvo vykonanej práce sme na prvých priečkach v celej Európe. Žiaľ sa to nedá povedať aj o platoch, ktoré si určite zaslúžime.

Nakoniec sa obraciam s výzvou na 3.skupinu ľudí žijúcej v tejto krajine: Oligarchovia, zapredanci národa, finančné skupiny, prestaňte z občanov tejto krajiny robiť stádo kráv, ktoré chcete stále len dojiť. Niet peňazí pre dôchodcov, pre mladé rodiny, zdravotníctvo a školstvo je v úplných troskách! Na nezmyselné výplaty kadejakých dávok pre parazitných asociálov peniaze sú, ale to, že dôchodcovia a mnohí pracujúci nemajú čo dať do úst vám nejako uniklo, však? Vyzývam vás, aby ste bezvýznamné vyplácanie dávok zastavili a ušetrené finančné prostriedky rozdelili tým, ktorí si to naozaj zaslúžia! Viete si predstaviť ako by sa potešili dôchodcovia, ktorým by ste začali vyplácať 80 eur ako príspevok na stravu? Viem vám zaručiť aj to, že tie peniaze by boli skutočne použité na nákup stravy a nie alkoholu, cigariet a toluénu! To čo na Slovensku máme budovali naši starí a prastarí rodičia z ktorých ešte mnohí žijú. Žijú na pokraji chudoby a vaša vďaka za to, čo nám tu zanechali je asi taká, že rozdávate peniaze asociálnym darmožráčom, ktorí pre krajinu nespravili nikdy nič.Hanba vám vy odpad dnešnej skazenej doby!

Lukáš Kopac

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: