Slováci pozor! Počet Cigánov na Slovensku neustále narastá, vo viac ako 60 obciach sú už väčšinou!

29. decembra. 2010 o 11:29 | Kategória: Cigánsky problém, Reakcie | Komentáre vypnuté na Slováci pozor! Počet Cigánov na Slovensku neustále narastá, vo viac ako 60 obciach sú už väčšinou!

Nie je to tak dávno, čo Slovenskom prebehla správa,  že na moju osobu vedenie Matice slovenskej (ďalej len MS) podalo trestné oznámenie, pretože som údajne prostredníctvom MS vykonával aktivity, podnecujúce k rasovej neznášanlivosti. Za najväčší problém vtedy vedenie MS považovalo moju pozvánku na  akciu do Martina zo dňa 10.4. 2010 nazvanú „Spoločne proti zlodejom a parazitom v slovenskej politike!“, kde bol uvedený nasledujúci text „z vlastnej krajiny nás vytláčajú brutálne sa množiaci asociálni cigánski paraziti“

 
Nie som rasista , tých pár  slušných Cigánov ,ktorých dnes na Slovensku máme, plne rešpektujem. Dovolím si však tvrdiť, že ak sa my Slováci dnes nezobudíme, tak cigánsky problém sa nám ešte poriadne vypomstí. O dve, tri desiatky rokov Slovensku skutočne hrozí, že sa z neho postupne stane Cigánska republika, alebo jeden veľký Luník IX., kde sa slušní ľudia budú báť vychádzať zo svojich domovov. O tom, aké to je žiť v strachu o svoje životy a majetky v blízkosti asociálnych cigánskych parazitov, by nám už dnes vedeli rozprávať mnohí slušní, pracujúci Slováci, Rusíni, Maďari, ale aj niektorí Cigáni terorizovaní našimi neprispôsobivými spoluobčania.

Vhodným príkladom tejto hrozby je situácia  v Šarišských Michaľanoch, Žehre, Podolínci, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Kežmarku, ale i v mnohých ďalších slovenských dedinách a mestách s vysokým výskytom asociálnych cigánskych parazitov.

 Aj preto je najvyšší čas siahnuť po tých najradikálnejších zákonných opatreniach!

Nezabúdajme na to, že cigánska pôrodnosť stále stúpa práve v osadách a v komunitách vyznačujúcich sa kriminálnym a parazitickým spôsobom života!

Ako dôkaz môjho tvrdenia uvádzam najrôznejšie verejne dostupné zdroje informácii. Napríklad na internetovej stránke-  Správy pravda sa uvádza, že počet cigánskych osád na Slovensku sa vyvíjal nasledovne – v roku 2000 – 620 osád,  v roku  2010 –  691, čo predstavuje v priebehu 10 rokov prírastok 71 osád. Alarmujúce sú tiež demografické údaje z okresu Stará Ľubovňa, uverejnené na internetovej stránke – Rusíni Slovenska:  „obec Lomnička absolútne zahanbila okresné mesto, v roku 2009 tam prišlo na svet 80 detí. Nie je nijakým tajomstvom, že pôrodnosť držia hlavne rómske matky a podieľajú sa na 30-percentnej pôrodnosti v okrese.“
Rovnako v cigánskych novinách -Romsky nový list č. 11/2010 ktorých vydávanie je realizované prostredníctvom finančnej podpory Ministerstva kultúry SR sa uvádza,  že Cigáni sú už vo viac oko 60 slovenských obciach väčšinou. Tu si treba uvedomiť, že v  roku 1980   tvorili Cigáni nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva iba v 15 obciach.

Zaujímavý je tiež záver analytickej publikácie INŠTITÚTU  INFORMATIKY A ŠTATISTIKY (ďalej len INFOSTAT)  z roku 2001, ktorý charakterizuje reprodukčné správanie cigánskej populácie na Slovensku: „ Rómska populácia patrí z demografického hľadiska k rozvojovým populáciám, ktoré sa vyznačujú progresívnym typom vekovej štruktúry s vysokým zastúpením detí. Prírastok rómskeho obyvateľstva je dlhodobo podstatne vyšší v porovnaní s prírastkom nerómskeho obyvateľstva. Je to dôsledok odlišného reprodukčného správania Rómov, ktoré sa vyznačuje vysokou pôrodnosťou…v porovnaní s ostatným obyvateľstvom.“
Predpovede demografov sú alarmujúce. Slovákov sa rodí stále menej a ich priemerný vek sa zvyšuje. Populácia Slovákov je čoraz staršia čo nám už o pár rokov spôsobí  závažné ekonomické a sociálne problémy. Dôkaz nedobrého stavu je aj blížiaci sa kolaps slovenského dôchodkového systému.

Ako som už  v úvode článku naznačil, opačný trend vo vývoji pôrodnosti na Slovensku je len medzi cigánmi. Štatistiky nám jasne hovoria o tom, že o niekoľko rokov búdu na školách slovenské deti v menšine, čo znamená, že sa postupne staneme menšinou vo vlastnej krajine. 
Najhoršie ale je, že naši dobre platení politici tento pre slovenský národ nebezpečný stav vôbec neriešia.

Naopak s kľudným svedomím priznávajú, že my Slováci sa raz skutočne staneme na Slovensku menšinou. Svedčí o tom aj odpoveď nového splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Poláka, ktorí počas rozhovoru pre  cigánske noviny (Romsky nový list č. 11/2010), kde sa zaoberal možnosťou, že Cigáni sa na Slovensku stanú väčšinou uviedol: „Uvedomujem si, že ten pohyb a zmena pomeru na Slovensku nastáva. Ale to ma nedesí. Ak ma niečo desí tak to, v akom stave je väčšina a v akom stave je menšina. Či je pripravená mentálne, civilizačne, kultúrne… Či vie, alebo to nevie zvládať, že sa stane väčšinou. Ak na to má väčšina aj menšina a sú na to pripravené a nemajú s tým problém, tak potom je úplne jedno, kto je väčšinou a kto je menšinou. Potom sa nemusíme báť budúcnosti, lebo vieme, že súčet väčšiny a menšiny si s problémami poradí. Lenže momentálne je to tak, že väčšina nie je pripravená a nevie si rady ani sama so sebou. Zatiaľ čo menšina tiež nieje zrelá na to, aby potenciálne vedela prebrať novú rolu a akceptovať zmenu“

V analytickej publikácií INFOSTAT z roku 2001 sa tiež uvádza: „Podľa výsledkov sčítania ľudu žilo na Slovensku na konci roku 1980 takmer 200 tisíc Rómov, čo predstavovalo 4% z celkového počtu obyvateľov Slovenska (Tab. 3). V období do roku 1980 rástol počet Rómov rýchlejšie ako počet Nerómov. Je zrejmé, že takýto trend pretrval až po súčasné obdobie“
Keďže v súčasnosti sa väčšina Cigánov ani nehlási k cigánskej národnosti, ale hlásia sa k takej národnosti, ktorá na danom území SR prevláda a tak im poskytuje určité výhody, napríklad slovenskej, alebo maďarskej, nie je možné opierať sa o aktuálne údaje zo sčítania obyvateľstva.
Pokiaľ chceme získať aspoň približne pravdivé demografické údaje o ich počte, je potrebné opierať sa predovšetkým o údaje získané pred rokom 1989.  V tejto dobe existovali na Slovensku viaceré celoštátne zdroje údajov o Cigánoch, ktoré boli založené na etnickej príslušnosti. Sčítací komisári určovali kto je, alebo nie je Cigán na základe evidencie národných výborov, alebo sami na základe vlastného posúdenia. Pri tomto zisťovaní a posudzovaní počtu Cigánov sa ako kritériá brali do úvahy spôsob života, úroveň bývania, jazyk, životná úroveň, antropologické znaky a podobne. Z dnešného pohľadu sú už takto získané údaje v rozpore s ľudskými právami a preto sa po roku 1989 neprevádzajú. Napriek tomu  na Slovensku ide nepochybne o najpresnejšie a najpodrobnejšie údaje, aké sme kedy o Cigánoch  mali k dispozícii.
Naopak nie je

 žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti uvádzané počty Cigánov možno pokladať za absolútne nedôveryhodné. Dôkazom nepresnosti, ale i nelogickosti sú aj informácie uvedené na internetovej stránke – infostat,  podľa ktorých k 31. decembru 2007  žilo na území Slovenskej republiky 101 960 obyvateľov cigánskej národnosti (1,89%).
Od konca druhej svetovej vojny až po rok 1989 sa na Slovensku uskutočnilo viacero súpisov cigánskeho obyvateľstva.

Prvý povojnový súpis z roku 1947 ich zistil na území Slovenska 84 000. Súpis z rokov 1966 a. 1968 zistil viac ako 160 000 Cigánov. Podľa poslednej evidencie na základe etnického princípu z roku 1989 žilo na Slovensku 253 943 Cigánov.
Napriek tomu, že sa dnes v SR oficiálne k cigánskej národnosti hlási len približne 100 000 občanov, každý logicky uvažujúci človek si vie vypočítať, že takýto nízky počet nie je nemožný. Veď ak budeme vychádzať iba z posledného súpisu Cigánov na etnickom princípe z roku 1989, podľa ktorého žilo na Slovensku 253 943 Cigánov,  je číslo 100 tisíc absolútne nereálne. Väčšina odborníkov odhaduje, že skutočný  stav Cigánov na Slovensku sa dnes pohybuje okolo čísla 500 000.

I keď sa nám na prvý pohľad počet 500 000 cigánov z celkového počtu obyvateľov Slovenska nemusí zdať nebezpečný, netreba zabúdať, že Slovenský národ je dnes veľkou mierou tvorený práve dôchodcami, prípadne ľuďmi vo veku z lekárskeho hľadiska neschopnými ďalšej reprodukcie.

Podľa dostupných údajov štatistického úradu mala SR k 30. júnu 2010 – 5 429 763 obyvateľov, z ktorých tvorilo okolo 2 000 000 vo veku nad 45 rokov. Obvykle sa síce za reprodukčný vek považuje vek v rozmedzí 15-49 rokov, ale odborníci upozorňujú, že z hľadiska biologickej zrelosti je ideálnym vekom na rodenie obdobie medzi dvadsiatkou a tridsiatkou. Graviditu po 35. roku života už gynekológovia a genetici označujú za rizikové tehotenstvo a to nielen pre ženu, ale aj pre plod.

Čo sa ale týka schopnosti rozmnožovania, tak je to medzi Cigánmi presne naopak.  Aj v správe výskumného demografického centra INFOSTAT sa uvádza: „Rómska populácia je naďalej podstatne mladšia ako nerómska populácia. Starnutie rómskej populácie prebieha v dôsledku iného reprodukčného správania zatiaľ pomalšie. Priemerný vek rómskej populácie sa od roku 1980 zvýšil zhruba o 2 roky a dosahuje v súčasnosti hodnotu približne 24 rokov
(muži 23,5, ženy 24,6). Počet Rómov pribúda vo všetkých troch hlavných vekových skupinách. Najviac pribudlo obyvateľstva v produktívnom veku, potom nasledovali deti do 15 rokov a najmenší prírastok bol u obyvateľstva v poproduktívnom veku“
Demografický vývoj je neúprosný. Celá Európa starne a postupne  vymiera . V mnohých európskych krajinách už tvoria cudzinci z neeurópskych krajín až 10 percent obyvateľov. Aj preto si myslím, že v týchto pre národ ťažkých časoch, keď  je nepriateľmi európskych národov ničená aj budúcnosť slovenskej mládeže je opäť aktuálna pasáž slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu, vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.“

Slovenky, Slováci našu budúcnosť máme len vo svojich rukách! 
Marián Mišún

Zdroje:
2010-13-1. Obec Lomnička zahanbila v počte narodených detí aj mestá nášho okresu. In: rusin.sk [cit. 2010-28-3] Dostupné na: http://www.rusin.sk/index.php?ID=4388&l=sk
2010-3-5. Rómskych osád na Slovensku pribúda, je ich už 691. In: tvnoviny.sk [cit. 2010-13-4] Dostupné na: http://tvnoviny.sk/spravy/domace/romskych-osad-na-slovensku-pribuda-je-ich-uz-691.html
2010-25-12. Národnostné zloženie obyvateľstva SR k 31. 12. 2007. In: infostat.sk [cit. 2010-25-12] Dostupné na: http://www.infostat.sk/new_web/sk/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=110
2010-25-12. Počet obyvateľov SR. In: statistics.sk [cit. 2010-25-12] Dostupné na:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=563

2010-25-12. Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025. In: infostat.sk [cit. 2010-25-12] Dostupné na: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza2025rom.pdf

 


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: