Osvetlenie dôvodov vypískania Zeeva Bokera, šéfa izraelskej reprezentácie na akademickej pôde Prešovskej univerzity

25. novembra. 2009 o 13:32 | Kategória: Reakcie, Sionizmus | Komentáre vypnuté na Osvetlenie dôvodov vypískania Zeeva Bokera, šéfa izraelskej reprezentácie na akademickej pôde Prešovskej univerzity

Vaša Excelencia, izraelský veľvyslanec Zeev Boker,

ako iniciátor protestnej akcie považujem za potrebné vyjadriť sa k vypískaniu Vášho vystúpenia na akademickej pôde Prešovskej univerzity zo dňa 6. 11. 2009 ako k vypískaniu štátneho reprezentanta štátu Izrael, medzinárodným právom uznanej okupačnej mocnosti v mene všetkých troch protestujúcich.

Reagujem tak i na Vaše vyjadrenie pre denník SME z pondelka 9. 11. 2009 (http://www.sme.sk/c/5099982/vypiskali-izraelskeho-velvyslanca.html), v ktorom sa, pre Izrael už tradične, schovávate za pojem „antisemitizmu“, citujem: „Môže to mať antisemitský náznak, pretože hranica medzi antisemitizmom a antiizraelstvom je veľmi neurčitá,“ aj preto

o d m i e t a m e

akúkoľvek spojitosť vypískania Vášho vystúpenia na akademickej pôde Prešovskej univerzity ako vypískania oficiálneho reprezentanta štátu Izrael s antisemitizmom, nakoľko všetci traja aktéri incidentu máme dobré vzťahy hneď s niekoľkými palestínskymi Semitmi, a preto Vaše vyjadrenie považujeme zároveň za irelevantné.

Odkazujeme sa pritom na Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže (http://sites.google.com/site/memorandumppgsm/), v ktorom mladí ľudia, Slovenky a Slováci, 25. augusta 2009 pomenovali v jednom z jeho bodov súčasné ohromné posuny významov v jazykoch všetkých národov sveta, a deklarovali tak svoje obavy zo súčasného spolitizovania temer všetkých sfér spoločenského života:

„Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže odmieta umelé vytváranie a posilňovanie pojmového šumu v definíciách nacionalizmu, extrémizmu, terorizmu, antisemitizmu a xenofóbie médiami a politickými špičkami, pretože sa domnievame, že definície týchto pojmov sa konštruujú na politickú objednávku a ich skutočným účelom je zdiskreditovať a trestno-právne postihnúť angažovanosť politických oponentov súčasného režimu. Znepokojujeme sa, že nastúpivším tempom erózie zdravého rozumu bude v budúcnosti i kritika slanosti vôd Červeného mora považovaná za prejav rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu …“

Vašu návštevu Prešovskej univerzity ako pobyt reprezentanta štátu Izrael na akademickej pôde,

p o v a ž u j e m e    z a    n e v h o d n ú,

nakoľko v čase, kedy Izraelu hrozí v horizonte 6 mesiacov postavenie pred Medzinárodný trestný tribunál za vojnové zločiny a je reálnejšie ako nikdy predtým, prichádzate na akademickú pôdu Prešovskej univerzity dňa 6. 11. 2009, teda iba necelé dva mesiace, presne 51 dní od začatia poslednej izraelskej ofenzívy v pásme Gazy zo dňa 27. 12. 2008 a zároveň necelý mesiac, presne 19 dní po prijatí kritickej Goldstoneho správy voči Izraelu zo dňa 17. 10. 2009, Vaša excelencia, izraelský veľvyslanec, Zeev Boker, hovoriť o vývoji na Blízkom východe z izraelského pohľadu…

V tomto kontexte, bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli, Vaša excelencia, pozvaný zo strany hostiteľa, myslíme si, že ste po diplomatickej a po morálnej stránke nedostatočne zhodnotili všetky okolnosti a klímu situácie a pozvanie ste napriek značnej morálnej nevhodnosti prijali a tým ste pochybili v prvom rade ako človek v role štátneho reprezentanta.

Na druhej strane si však uvedomujeme, že dôležitosť priateľských, súcitných a dôstojných medziľudských vzťahov každý národ hodnotí podľa vlastnej socio-kultúrnej matrice, a síce si uvedomujeme, že istá forma prejavu súcitu s 1400 palestínskymi obeťami a 13 izraelskými obeťami z nedávnej izraelskej ofenzívy Cast Leed (Liate Olovo) v pásme Gazy, prejavená napríklad tým, že v tomto čase svoju prednášku na tému „Middle East Development from Isreali Perspective“ na akademickej pôde cudzieho štátu odrieknete, by bola typická a charakteristická skôr pre nás, ľudí z kresťanského socio-kultúrneho prostredia, a teda nevieme objektívne zhodnotiť aké mravy sú zaužívané v sionistickom socio-kultúrnom prostredí Izraelu. Pripúšťame, že je možné, že u Vás, v sionistickom Izraeli, vo Vašom socio-kultúrnom prostredí, sa čosi ako prejav súcitu s mŕtvymi môže  v rámci oficiálnej štátnej politiky považovať za irelevantný, a preto

s a    V á m    h l b o k o    o s p r a v e d l ň u j e m e,

že sme si na Vaše konanie dovolili uplatniť kresťanskú morálku a slovanskú citovú oduševnenosť a na základe toho sme Vaše vystúpenie v súlade s ústavným právom Slovenskej republiky na vyjadrovanie svojho presvedčenia vypískali a následne sme pokojne, ako je nám Slovanom vlastné, miestnosť opustili.

Keďže štát Izrael nedisponuje ústavou ako základnou listinou práv a povinností jeho občanov, dovolím si preto, aby nedošlo k ďalším nedorozumeniam, odkázať Vás na Ústavu Slovenskej republiky, ktorej znenie nájdete napríklad na http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1013 .

Prosím, Vaša excelencia, zoberte na vedomie, že sme neprotestovali proti Vám ako človeku, ako radovému Židovi, ale ako proti symbolu tých zločinov štátu Izrael, ktoré sú popísané v Goldstoneho správe. Plagátik s heslom „Stop židovskému rasizmu!“, ktorý som mal na sebe osobne nalepený, preto prosím, vnímajte v intenciách dnes už anulovanej rezolúcie OSN č. 3379, ktorou v roku 1975 označilo Valné zhromaždenie OSN sionizmus za formu židovského rasizmu – zdá sa, že aj Goldstoneho správa tento pojem nepriamo znovu oživuje a tejto rezolúcii akoby znovu vdýchavala život.

Vaše právo vyjadriť sa sme my neobmedzili, náš protest trval na to prikrátko, dokonca kratšie ako by trvala jedna naša otázka, Vaša prednáška prebehla v plánovanom rozsahu, s plánovanou diskusiou a my sme odišli dobrovoľne a bezkonfliktne. Z našej strany však zároveň nejestvoval dôvod ani záujem sa Vás na nič pýtať, nakoľko sa problematikou zaoberáme už dlhší čas a v problematike sme zorientovaní. Neviem si predstaviť, čo by ste nám totiž odpovedali na otázku, prečo Židia v izraelských ozbrojených silách, v tzv. Israeli „Defence“ Forces na rozkaz veliteľov lámu palestínskym Arabom kosti alebo mažú svojimi výkalmi steny palestínskeho ministerstva kultúry ako to zobrazuje filmová snímka britského nezávislého reportéra Palestine is still the issue (John Pilger, 2002)? Na tieto otázky totiž v jazyku civilizovaných ľudí hádam ani artikulovateľné odpovede relevantné pre 21. storočie nejestvujú. Vari sme s Vami mali diskutovať, či je podľa Vás vhodnejšie zabiť jedného alebo piatich palestínskych civilistov bolestivou smrťou upálením bielym fosforom, ktorý priľne na kožu a ktorý sa za pomalého horenia postupne prepaľuje až ku kosti? Nie! O takýchto veciach odmietame s Vami a s kýmkoľvek na svete, aj keby disponoval neobmedzenou mocou a neobmedzeným finančným kapitálom, diskutovať zo zásady! Reprezentanta týchto činov by sme vypískali zas a znovu, hoc by miesto prejavu na politickú tému vystúpil s prejavom na tému kvality cukrárenských zariadení! Svoj čin preto neľutujeme.

Myslím si, že Vaša krajina a Vy ako jej reprezentant v zahraničí nemáte morálne právo hovoriť o budúcom vývoji v regióne Blízkeho východu, nieto ešte na akademickej pôde, pretože práve Vaša krajina vývoj v tomto regióne porušovaním medzinárodného práva kontinuálne destabilizuje.

Vaša Excelencia, vec je až chronicky jednoduchá,

v r á ť t e    P a l e s t í n u    P a l e s t í n č a n o m,
r e š p e k t u j t e    m e d z i n á r o d n é    p r á v o    a     c t i t e    ľ u d s k o s ť

a možno Vašich štátnych predstaviteľov a reprezentantov, reprezentantov štátu Izrael, prestanú všade vo svete vypískavať mladí, kriticky zmýšľajúci ľudia, podobne ako 22. októbra 2009 vypískalo 22 amerických aktivistov Ehuda Olmerta, bývalého izraelského premiéra, vystúpivšieho v San Franciscu na World Affairs Council, kde jeden z protestujúcich mal plagát s nápisom: „War crimes are not free expression!“ („Vojnové zločiny nie sú slobodou slova!“); ako protest zaznamenáva video http://www.youtube.com/watch?v=491GOKwrN1s , respektíve ako ho opisuje článok: http://codepink4peace.org/blog/2009/10/former-israeli-prime-minister-ehud-olmert-arrested-in-san-francisco/ .

Myslím si, že forma nášho protestu bola vzhľadom na spomenuté a rovnako vzhľadom na trendy v rozvinutých demokratických spoločnostiach až priveľmi mierna a jediné čo ľutujem je fakt, že sme boli iba traja a že nás nebolo aspoň 22, tak ako v San Franciscu… Zároveň nechápem, prečo ste sa protestom cítili byť „zaskočený“ ako sa vyjadrujete pre SME. Takéto protesty zažívajú reprezentanti Izraelu po celom svete. Napokon i vypískanie štátneho reprezentanta na akademickej pôde nie je ničím novým, za všetky uvediem príklad vypískania poľského premiéra Lecha Kaczyńskeho na Humboldtovej univerzite (http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2006031002-Polsko-prava-homosexualu ) homosexuálmi za to, že obhajoval katolicizmus… Až by sa súdnemu človeku mohlo zdať, že pokiaľ ide o symbolické vypískanie katolicizmu kvôli jeho tradičnosti, tak „sloboda slova na akademickej pôde je posvätná“, ako vo vyjadrení pre SME z 9. 11. 2009 uviedol spectabilis, prodekan PhDr. Dančišin, PhD. Avšak, akoby sa perspektíva obrátila v prípade, keď ide o vypískanie sionizmu kvôli jeho neľudskosti, rasizmu či kvôli jeho vojnovým zločinom.

Rovnako odmietame naše zosmiešňovanie, že otázky by sme v následnej diskusii položiť nedokázali, a preto sme sa vraj znížili k tomuto „primitivizmu“… Naopak, pokiaľ by z našej strany šlo o primitivizmus, nedisponovalo by vedenie školy 35 stranovou skutkovou správou, v ktorej som náš počin uviedol do kontextu.

Vaša Excelencia, je načase si priznať, že hranica medzi pózami politickej korektnosti a strachom z odhalenia lži je veľmi neurčitá. Dúfam, že skrývanie sa za pojem antisemitizmu z Vašej strany je ojedinelý prípad. Mali by sme byť však opatrní… ako tvrdí napríklad Dr. Norman Finkelstein, žid, ktorý prízvukuje zneužívanie pojmu antisemitizmu v súčasnosti.

Ako agnostik zostávam so svetským pozdravom: nech vôľa k dobru, vôľa k pravde a vôľa k spravodlivosti víťazia nad temnou vôľou k zlu a k posadnutosti

Igor Cagáň
23. november 2009

Adresované:
Zeev Boker
Izraelské veľvyslanectvo na Slovensku
Slávičie údolie 106
P.O. BOX 6
811 02 Bratislava


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: