Formy a zmysel politického prenasledovania odporcov súčasného režimu

29. júna. 2009 o 21:53 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Formy a zmysel politického prenasledovania odporcov súčasného režimu

B.BYSTRICA: Oslavy SNPPo zinscenovanom páde komunistickej moci v Československu v roku 1989, kde komunistov z komunistickej stany nahradili „prezlečení“ komunisti z nových politických strán, sa toho v boji režimu voči svojim oponentom veľa nezmenilo. Tak, ako sa po ovládnutí ČSR komunistickou stranou vo februári 1948 stalo súčasťou jej oficiálnej politiky prenasledovanie svojich politických oponentov, tak aj v novom kapitalistickom kvázi demokratickom režime je ich prenasledovanie bežnou vecou. No už nie tak otvorené, ale za to rafinovaným spôsobom obdobné. Tak, ako boli perzekúcie politických odporcov komunistického režimu trvalým sprievodným znakom fungovania komunistického režimu a patrili k mechanizmu vládnutia, tak to platí aj dnes, nakoľko perzekúcie politických oponentov boli a sú podmienkou mocenského monopolu.

Politické prenasledovanie má rôznu formu, ktorej zodpovedajú rozdielne stupne postihu – od obmedzenia alebo likvidácie základných politických a občianskych práva a slobôd, cez vyradenie občanov z verejného života, ich existenčný a sociálny postih, až po väzenie a dokonca aj fyzickú likvidáciu.

Ako politické prenasledovanie možno označiť súdne a mimosúdne rozhodnutia režimu za činy, ktoré za trestné a v rozpore s demokratickými princípmi, ľudskými právami a slobodami označuje zákon alebo iné všeobecne záväzné predpisy. Táto charakteristika sa odvodzuje od zákonov, ktoré bránia občanom vyjadrovať slobodne svoje názory akoukoľvek formou prejavu. Bránia svojim občanom užívať symboliku ich politického alebo náboženského presvedčenia, vyjadrovať svoj názor na určité historické obdobie a bránia slobodne skúmať určité historické udalosti. Tu netreba zabúdať na uplatňovanie dvojakého metra posudzovania toho istého, no ideologicky rozdielneho činu.
Paragrafy Trestného zákona, ktorých cieľom je trestať nositeľov iných, ako súčasnému režimu korektných názorov, pričom ich novelizácia prebehla aj v nedávnej dobe, sú jasným znakom totalitnosti súčasného režimu. V rozpore s Ústavou SR, Všeobecnou deklaráciou ľudských práva a slobôd a nadväzujúcich medzinárodných paktov o občianskych a politických právach boli schválené a uzákonené totalitné paragrafy, bez najmenšieho odporu verejnosti, ktorá vo svojej zaslepenosti nevidí alebo nechce vidieť prenasledovanie svojich spoluobčanov za ich politické názory. Bežný priemerný občan tak ako dnes, tak ani v minulom režime necítil ťarchu totality na svojich bedrách. Politické prenasledovanie a procesy sa zámerne skrývajú za hospodárske alebo iné údajné trestné činy, aby boli tresty prijateľné pre väčšinové zaslepené obyvateľstvo. Na to slúži aj nijak nedefinovaný pojem extrémizmus a terorizmus, ktorým sa ľudia účelovo strašia. Zavinenie a závažnosť činu sa samozrejme aj účelovo zveličuje, prekrucuje a dodáva sa mu hrôzostrašný nádych.
Inokedy sú opozičné názory alebo činnosť postihované neúmerne vysokými trestami, čo je v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti, kde sú opozičné názory a činnosť v súlade s ústavou a teda legálnou formou správania.
Politické prenasledovanie občanov, ktoré je mnohokrát vedené aj ako pomsta, nie je vôbec legitímne, nakoľko mnohé závažné rozhodnutia vynášajú  iné orgány než zákonné súdy.
Perzekúcie v podobe politického prenasledovania občanov postihuje všetky sociálne vrstvy, profesijné a záujmové zoskupenia. Medzi najpočetnejšiu skupinu prenasledovaných dnes patria „extrémisti“ a takzvaný „neonacisti“. Túto skupinu režim vymedzil veľmi voľne a účelovo. Zahŕňa prakticky rôznorodé spektrum názorov smerujúcich proti súčasnému režimu a dogmám. Z väčšej časti zahŕňa aj tie, ktoré s nacizmom a neonacizmom  v podstate nemajú nič spoločné.

Politické prenasledovanie má viacúčelové poslanie. Trvalou úlohou prenasledovania je v zmysle politických záujmov zlikvidovať, potrestať a vyradiť odporcov režimu, či už skutočných, potenciálnych alebo len vymyslených. To ma slúžiť aj na zakrytie vlastných trestných činov príslušníkov a pomáhačov režimu. Významnou funkciou prenasledovania  možných odporcov režimu je zastrašiť a vytvoriť atmosféru strachu v celej spoločnosti. Slúži aj na to, aby preukázali správnosť oficiálnej politiky a súčasne, aby tvorbu tejto politiky ovplyvňovali. Ich dôležitým poslaním je viac-menej spoločnosť šokovať a „vychovávať“.  Iniciátori prenasledovania od neho očakávajú (a s týmto zámerom ho aj realizujú), že sa stane školou nenávisti k svojim odporcom. Súčasťou prenasledovania je aj organizovanie podporných stanovísk verejnosti v podobe petícií, listov, rezolúcií a iných verejných manipulácií masmédiami. 
Pri politickom prenasledovaní sa určuje aj zloženie a okruh osôb, ktoré sa prenasledovania majú zúčastniť. 
Jedná sa o miestnu úroveň -tá prebieha v práci, škole, alebo úzkom okruhu oponenta (obec, mestská časť). 
Ďalej o regionálnu úroveň – tá je obohatená o organizovanie občanov voči prenasledovanému v okrese, kraji s publikovaním negatív v regionálnej tlači, rozhlase a TV.
Tretia je celoštátna – ktorá organizuje občanov voči prenasledovanému z celej republiky, celoštátna negatívna  kampaň masmédií (TV, rozhlas, tlač) voči prenasledovanému.
Posledná forma je medzinárodná – tá je obohatená o zverejňovanie negatívnej kampaňe v zahraničnej tlači, TV a rozhlase, publikovanie v niekoľkých svetových jazykoch.
Organizované prenasledovanie politického oponenta je umelo napĺňané „ľudovým hnevom“ a hnané do takých krajností, že si verejnosť praje „krv“ prenasledovaného človeka.

Prijatie novely Trestného zákona, ktorá zahŕňa tzv. „extremitické“ trestné činy, dáva oveľa väčší priestor na prenasledovanie oponentov režimu ako doposiaľ. Zatiaľ čo doteraz sa forma prenasledovania upriamovala najmä na celospoločenské ovplyvňovanie názorov verejnosti voči prenasledovaným, a ich celospoločenské znemožnenie, tak teraz sa prenasledovanie a možnosť perzekúcie prehĺbi aj na možnosť formy  „zákonného“ trestného postupu voči odporcom, a to aj možnou a účinnou formou dočasného, alebo trvalého odstavenia z verejného diania, ako je tres odňatia slobody pre oponentov režimu.

Totalita v našom štáte sa účinnosťou zákona znovu zostrí. Buďte pripravení.

Kovlad


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: