Prečo majú Židia problémy?

29. december. 2008 o 15:50 | Kategória: Reakcie, Sionizmus | Komentáre vypnuté na Prečo majú Židia problémy?

featlgDnes sa takmer na každom kroku stretávame s filmami, knihami, prípadne novinovými článkami, ktorých hlavným zámerom je vyvolať v človeku ľútosť a výčitky nad utrpením židov. Mnohí z ľudí ale ešte tejto propagande nepodľahli a stále doslovne neznášajú takzvaný vyvolený ľud Izraela. Každý zo Židov by si mal ale položiť otázky: odkiaľ pramení táto antipatia? Nie je neznášanlivosť Židov spôsobená samotnými Židmi? Podľa židovského starého zákona Boh povedal: „Poslušnosť a vernosť svojich odmením pozemskými dobrotami…“ Prečo teda, ak Židia konajú správne a poslušne, nie sú odmenení, ale takmer všade majú stále problémy? Všetci Židia by si mali spomenúť, že Boh tiež povedal: „…pýchu  a neposlušnosť strestám. Tresty sa budú stupňovať, ak Izrael ostane tvrdošijný vo svojej neposlušnosti.“
Židovský národ by sa mal už konečne učiť z histórie a zabudnúť na svoju takzvanú vyvolenosť, ktorá je logicky z pohľadu spravodlivosti neopodstatnená. Veď nie je možné, ak je Boh spravodlivý, že by si  vybral len jeden národ ako vyvolený a svoj obľúbený. (Znamenalo by to, že Boh robí rozdiely medzi národmi a je dokonca rasista.)
Vyvolenosť a nadradenosť príťažlivé lepidlo ľudských slabostí
Kde sa vzala táto vyvolenosť? Myšlienka vyvolenosti (nadradenosti) je veľmi príťažlivá, čo bez pochýb zistili aj starí židovskí vodcovia a rabíni. Stačí si prečítať pasáže Starého zákona, kde sa slovné spojenie – židovský vyvolený národ – veľmi často opakuje.
Prečo je tomu tak? Takmer každý človek vo svojej samoľúbosti a egoizme rád počúva, že je dobrý alebo najlepší. Stačí, keď si len uvedomíme, že týmto istým spôsobom fungujú aj mnohé úspešné sekty, náboženstvá, politické a filozofické hnutia. Sekty a náboženstvá radi svojim členom tvrdia, že len ich viera je tá práva (najlepšia) a len oni budú spasení. Veľmi podobne funguje tiež myšlienka komunizmu, keď tvrdí proletárskej triede, ako je práve ona vyvolenou revolučnou silou. V liberálnom kapitalizme sa naproti tomu buduje rafinovaná utajená viera v peniaze a materializmus. Ľuďom sa cez masmédiá vtĺka do hláv, že budú lepší ako ostatní a to hlavne, ak si kúpia nejaký drahý a luxusný výrobok. Obdobné postoje u svojich členov budujú niektoré subkultúry, vyzdvihovaním asociálneho spôsobu života, pričom opäť cielene svojich členov presvedčujú o tom, že oni sú svojim asociálnym životným štýlom lepší ako ostatní.
        
Riešenie problému treba hľadať v samotných Židoch
V súčasnosti si protižidovské nálady spojí väčšina ľudí ihneď s neonacizmom alebo s Treťou ríšou a národným socializmom. Treba si  ale pripomenúť, že takzvaný židovský národ mal vždy problémy. Správy o protižidovských náladách a pogromoch na židov sú zaznamenané už v dávnej minulosti. Významný faktor spôsobujúci protižidovské nálady medzi ľuďmi možno označiť – nečestné a nekompromisné praktiky židovských obchodníkov, ktorých kritikom bol už Ježiš Kristus. Je známy biblický príbeh, ktorý popisuje vstup Ježiša do chrámu potom ako na jeho nádvorí uvidel židovské stánky a stoly s obetnými zvieratami: „…Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice13 a riekol im: „Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov.“
Odpor k židom bol v Európe už dávno pred vznikom nemeckého národného socializmu. Dôkazom sú udalostí na Slovensku po skončení prvej svetovej vojny, keď navrátilci z frontu uskutočnili viaceré rabovačky a pogromy na židovské obchody, po tom  ako po návrate zistili,  že kým oni a ich rodiny počas vojny trpeli a chudobneli, židia vo vojne neúmerne bohatli.
Možno aj preto je na Slovensku ešte dnes pomerne často používaná urážka „ty žid“ alebo „ty Židák“, ktorou sa zvyknú označovať osoby extrémne túžiace po peniazoch a ľudia, ktorí nadobudli väčší majetok podvodným spôsobom. V kronike slovenskej obce Mestečko, je napríklad zaznamenaná poznámka starého kronikára, že požiar, pri ktorom vyhorela veľká časť dediny, bol zámerne založený Židom zo špekulatívnych dôvodov (Pravdepodobne sa jednalo o predaj dreva potrebného na nové domy).
Je známe, že aj mnoho uznávaných historických osobností, verejne prezentovalo svoj negatívny postoj k Židom.
Dr. Martin Luther (1483 – 1546)
Oni nepracujú, nerobia ale všemožne na nás zarábajú , a my s tým vôbec nič nerobíme, ale naopak im to umožňujeme. Teraz majú naše peniaze, majetky a sú pánmi v našej zemi, kde sú vo vyhnanstve.
o •  Ľudovít Štúr (1815 – 1856)
Aby mohlo zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať a aby tak čím viac vyťažilo v svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto svojom úpadku Židov, ktorým prenajímalo jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca-kraja. Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu, a na druhej strane silný odpor voči zemianstvu, ktoré ľud považoval za príčinu takéhoto zlého zaobchádzania a cítil sa ním vydaný napospas cudzím, bezcharakterným kramárom.
Karol Marx (1818 – 1883)
„Čo je základom judaizmu?
 Praktická potreba, sebazáujem.“
„Čo je svetským kultom Žida?
Obchodníčenie.“
„Čo je jeho svetským bohom?
Peniaze…“
„Čo bolo samo o sebe, základom židovského náboženstva?
Praktická potreba, egoizmus. …Peniaze sú horlivým bohom Izraela. …Židovského boha sekularizovali a stal sa z neho boh tohto sveta. …Sociálna emancipácia Židov, to je emancipácia spoločnosti od judaizmu.“
Henry Ford (1863 – 1947)
Žid je svetovou hádankou. Vo svojich masách chudobný, predsa kontroluje svetové financie. Roztrúsený za hranicami bez krajiny alebo vlády, ale doteraz prejavuje rasovú jednotu a húževnatosť, akú nedosiahol doposiaľ žiadny iný národ. Žijúci podľa zákona ako právne nespôsobilý no skoro v každej krajine, on bol postupom času finančnou oporou kráľovskej moci. Staré proroctvá hovoria, že sa Židia vrátia do svojej vlastnej zeme a z tohoto centra budú vládnuť svetu, ale až vtedy keď podstúpia nápor zjednoteného útoku všetkých národov ľudstva.
Jednoduchému  spôsobu zárobkov, ktorému  sa oddáva väčšie percento Židov, než príslušníkov ktorejkoľvek inej rasy, je obchod. To môže byť len kúpa alebo predaj starej bielizne- ale je to vždy obchod. Od predaju starých šiat až po kontrolu medzinárodného obchodu, je Žid hlavne nadaný pre biznis. Viac než ktorákoľvek iná rasa prejavuje zvláštny odpor k fyzickej práci a tento odpor vyrovnáva práve rozhodnými prispôsobením sa obchodu. Nežidovský chlapec hľadá zamestnanie v odbore remeselnom alebo technickom; ale mladý židovský chlapec začne račej ako poslíček, predavač alebo úradník, pokiaľ tieto povolania majú vzťah k obchodnej stránke zárobkového života.
Podobne v islamskom náboženstve, ktorého vznik sa datuje do okolo roku 650 n. l., sú zaznamenané časté protižidovské texty poukazujúce na židovské obchodné praktiky.
Korán str. 38 ods. 71: Vlastníci písma (kresťania, židia), prečo obliekate pravdu do klamstiev a prečo skrývate pravdu, hoci ju poznáte.
Korán str. 38 ods. 75: Sú medzi vlastníkmi písma niektorí, ktorým dáš talent a vrátia ti ho, a iní, ktorým požičiaš dinár, nevrátia ti ho, ak stále na nich nenaliehaš. A to preto, lebo
hovoria:„Nemáme voči pohanom žiadne povinnosti.“ A voči bohu vedome klamú.
Návod na riešenie 
Práve židovská pýcha, namyslenosť a viera vo vyvolenosť (nadradenosť) spôsobuje dnešné protižidovské nálady. Židia by možno návod na riešenie tejto problematiky mali hľadať vo svojom náboženstve.
Starý zákon Str. 203
      Obrátenie a obnova Izraela. – 40 Keď uznajú svoje hriechy a hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorú voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili…
Z biblického textu  je zrejmá potreba vlastného, sebakritického pohľadu u samotných židov na svoje historické, ale aj súčasné správanie, s poukázaním  na uznanie svojich hriechov a hriechov svojich otcov.  

M.M.

Zdroje
 
Ľudovít Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti
Henry Ford – Svetový žid
Dr. Martin Luther – Židia a ich klamstvá
Korán – Muslimská svatá kniha
Biblia – Sväté písmo


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: