Vyhlásenie proti šovinizmu a asociálnemu správaniu v našich radoch.(Declaration against chauvinism and asocial behaviour in our lines.)

13. október. 2008 o 12:30 | Kategória: Reakcie, Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie proti šovinizmu a asociálnemu správaniu v našich radoch.(Declaration against chauvinism and asocial behaviour in our lines.)

Posledné udalosti nie tak dávnych dní nás prinútili riešiť problém šovinizmu a asociálneho správania niektorých ľudí hlásiacich sa k myšlienkam a rôznym smerom nacionalizmu. Je evidentné, že týmto ľuďom naša idea  naozaj nič nehovorí, a preto by sme ich mali brať rovnako ako ostatných, ktorí medzi nás vôbec nepatria. Zabudnime na nekonečné ústupky a odpúšťanie, ktoré vedú len k nejednote, roztržkám a k zlej mienke verejnosti.

Šovinizmus v národoch sa nedá odstrániť, ale odstráňme ho aspoň medzi sebou a ukážme konečne, že sa dá preniesť cez historické udalosti. Žijeme v dobe plnej perzekúcií proti nám a našim myšlienkam. Miesto toho, aby sme držali spolu, tak sa radšej napádame na akciách, ktoré sú robené práve pre zjednotenie ľudí európskych národov. Je smutné, keď pri znení piesní o jednote sa o pár metrov ďalej bije Slovák s Maďarom, Nemec s Poliakom,…atď len kvôli hraniciam, ktoré už aj tak nepatria tým, ktorí za tieto hranice obetovali svoje životy. Bábky systému sú hýbané cudzími neeurópskymi prstami a naša nejednota hrá v prospech tohto divadielka s názvom demokracia.

Na takéto akcie sa dostávajú aj osoby, ktoré s nami už nemajú nič spoločné a ich alkoholické výjavy patria skôr do podnikov s nula hviezdičkovým zastúpením. V budúcnosti sa nesmie stať, že doposiaľ rozumný človek zoberie so sebou kvôli dlhodobému kamarátstvu ľudí, ktorí svojou prezentáciou pripomínajú skôr sfetovanú mládež a bezdomovcov. Svojim ráznym postojom musíme ukázať všetkým, že myšlienky národného socializmu sú hodné vznešeného správania, disciplíny a jednoty ľudí, ktorým bije srdce pre správnu vec.

Chceme dosiahnuť, aby sa v každej krajine spojili tí najrozumnejší ľudia a organizácie a podporili naše vyhlásenie proti šovinizmu a asociálom v našich radoch. Chceme, aby konečne “európska jednota” nebola len frázou niekde na papieri a v textoch hudobných skupín, ale aby nadobudla aj reálnu tvár aktivít proti narušiteľom vo vnútri našich radov.

Náš pohár trpezlivosti pretiekol a my, dolupodpísaní sa už nebudeme len prizerať ako je správna myšlienka zosmiešňovaná a utápaná nekonečnými ústupkami.

S vyhlásením sa stotožňuje aj HV SP! 

 

Last affairs from not long ago brought us to solve problem of chauvinism and antisocial behavior of people who considers themselves a nationalist . It´s evident, that these people really don’t know anything about idea of nationalism , and we shall think about them same, like about those who have nothing to do with us. Forget neverending compromises and forgiveness, which bring us to disunity, quarrels and bad public mind.

Chauvinism in nations is eternal, but we can eradicate it from our lines and we can finally show, that we have no problem with out past. We live in time full of persecutions against us and our ideals. Instead of unity, we better fight each other on events which are organised to boost the unity of European nations. Its sad, that by sound of songs about unity, just few meters from stage fight Slovak with Hungarian, German with Pole etc. just because of borders, which don’t belongs to those, who gave their lives by their defence. Puppets of the system are moved with alien not european fingers and out disunity just helps to this theatre called democracy.

Such events are allowed for people, who have nothing common with us and their alcoholic spectacles are good for dirtiest and worst tavern. In future it´s impossible for intelligent person, to bring on such event persons who looks like junkies or homeless, just because of long years of friendship. With our direct attitude we must show to all, that ideals of national socialism are worth of noble behavior, discipline and unity of people with heart on the right place.

What we want to achieve is unity of the most intelligent people and organizations in every country which can support us in our declaration against chauvinism and antisocials in our ranks. We want, that “european unity” will be not just phrase somewhere on paper or in lyrics of music bands, but it must become real outlines with activities against violators in our lines.

Enough is enough and we, signed below will not just watch when our noble ideal will be disrated and destroyed with neverending compromises.

HV SP

Zdroj: aryanrebel

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: