Slovenská pospolitosť – Kto sme? Čo chceme? Čo robíme?

26. marca. 2008 o 0:06 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Slovenská pospolitosť – Kto sme? Čo chceme? Čo robíme?

velky-znak-sp.jpgČo je Slovenská pospolitosť?
• Slovenská pospolitosť (SP) je slovenská nacionalistická organizácia, ktorá pôsobí vo forme právnickej osoby, ako občianske združenie, registrované Ministerstvom vnútra 9. mája 1995.
• SP sa hlási k tisícročným slovenským a slovanským tradíciám. Je prirodzeným spojením všetkých Slovákov mysliacich a konajúcich v nadväznosti na prastaré slovanské a slovenské kultúrne, historické a duchovné tradície. Slovenská pospolitosť je nositeľom ducha Ľudovíta Štúra a všetkých velikánov slovenského národa.
• SP pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov v mnohých oblastiach našej vlasti. Známa je svojou nekompromisnou obhajobou slovenských národných záujmov.
Kedy a kým bola založená?
• SP bola založená prevažne mladými slovenskými nacionalistami, nezávislými od akejkoľvek politickej strany alebo hnutia, ktorí cítili potrebu skutočnej zmeny nepriaznivých ponovembrových pomerov na Slovensku.
• SP vznikla ako pokračovanie Slovenského národného frontu (SNF) v roku 1995. Ustanovujúci Snem SP sa konal 24. augusta 1996 v kaštieli v Dolnej Krupej.

Prečo ste zvolili práve názov „pospolitosť“?
• Pospolitosť je súdržnosť ľudí rovnakej krvi.
• Definíciu pojmu „pospolitosť“ chápeme tak, ako ju vysvetľoval Ľudovít Štúr: „Pospolitosť je jednota tých, ktorí k dačomu jednému patria, k jednému sa priznávajú, jedno pred sebou majú, je to teda zväzok jednotlivostí, osôb jednotných.“
• V štáte, v umelo vytvorenom nedobrovoľnom zoskupení ľudí, je možné združovať a riadiť kohokoľvek za akýchkoľvek podmienok. Forma vedenia štátu závisí len od toho, čo sa tzv. občanom predostrie v rámci politiky a propagandy a ako sa im to zaobalí. Pokusy o takzvané národné štáty sú prvým krokom k návratu spoločnosti, postavenej na prirodzených princípoch tradícií, viery a rás. Vychádzajú zo zákonitosti pospolitostí, ktoré existujú práve vďaka už spomenutým zásadám. Pospolitosť je preto dokonalejšou a vyššou formou bytia ľudí pokrvne spriaznených.

O čo sa SP usiluje?
V línii tvrdosti a húževnatosti nesmieme opustiť Hlinkove heslo: „Za Boha život, za národ slobodu.“ Jej cieľom je Slovák so skalopevným národným povedomím, s pevným charakterom, mocný a zdravý na tele a na duchu. Slovák, verný strážca všetkých hodnôt národa a dobrá Slovenka, strážkyňa života národa v rodine. Takouto prevýchovou chceme budovať novú slovenskú mládež, slovenský národ a vrátiť mu vysoké ideály jej otcov a vodcov.

Slovenská pospolitosť sa svojou sústavnou prácou usiluje najmä o:
• zdravý, vyspelý a úspešný slovenský národ
• národne, duchovne a hmotne obrodený slovenský ľud
• skutočne nezávislé a bezpečné Slovensko
• slobodu hlásať pravdu
• spravodlivosť pre všetkých
• očistenie národných dejín od klamstiev a lží
• prehĺbenie historického vedomia národa o sebe a svojich predkoch
• zachovanie slovenských tradícií
Slovenská pospolitosť bojuje za to, aby každý Slovák:
• mal vo svojom štáte chlieb, prácu a domov
• cítil sa bezpečne
• bol vo svojej vlasti pánom
• aby mu nikto cudzí doma, ani zo zahraničia nerozkazoval
• aby si vážil sám seba a svoj národný pôvod
• sa zbavil všetkého, čo škodí jeho duchu a telu
• aby žil šťastne v nezávislej Slovenskej republike
Ide nám o skutočnú zmenu, nie o politiku osobného obohacovania, či služby cudzím záujmom! Ide nám o politiku v prospech Slovenska, v prospech každého čestného a poctivého Slováka a Slovenky, bez ohľadu na to, čo hlása EÚ a západ! Chceme národnú revolúciu – chceme tak ako Andrej Hlinka, aby z červeného Slovenska bolo Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské.

Prečo podporovať práve Slovenskú pospolitosť?
• Slovenská pospolitosť je v súčasnosti najsilnejšou národnou organizáciou na Slovensku. O jej význame svedčí aj fakt, že je dlhodobo najmedializovanejšou národnou silou. SP sa za čas svojho pôsobenia stala synonymom súčasného slovenského nacionalizmu.
• Spolupracuje s nacionalistickými organizáciami doma i v zahraničí. SP je najdlhšie samostatne fungujúce národné združenie. Za sebou má viac ako desaťročie intenzívnej práce, s množstvom usporiadaných spoločenských a protestných podujatí.
• Slovenská pospolitosť sa ukázala v tom najlepšom svetle, a preto treba pracovať na jej rozšírení do všetkých miest a obcí. Záleží len na nás, či prežije a bude silnieť. Je nielen slovenskou odpoveďou na cudzokrajné organizácie mládeže, ale aj pozvánkou všetkých  ostatných, čo doteraz váhali. SP nie je vazalom žiadnej politickej strany, ako sme toho svedkami pri takmer všetkých mládežníckych organizáciách, ktoré sú len odnožami ich „dospelých“ vzorov.
• Nekompromisnosť a originalita SP sa prejavuje aj v tom, že vo verejných prejavoch sa nebojíme pomenovať veci pravými menami a označiť zradcov a nepriateľov nášho národa, bez ohľadu na štvavú kampaň, ktorú voči nám rozpútali v médiách. Aj preto sme neustále prenasledovaní tými, ktorí sa boja straty svojich nakradnutých majetkov, moci a vplyvu, bez ohľadu na to, či ide o bývalých alebo súčasných členov vlády, privatizérov, alebo zahraničné záujmové skupiny. Naša činnosť je prekážkou v plánoch sionistických a slobodomurárskych skupín v totálnom ovládnutí a podrobení Slovenska a slovenského národa – preto nás nenávidia a snažia sa nás zničiť.
• Ako jediná nezávislá organizácia dokázala vytvoriť vlastnú politickú stranu, ktorá niesla názov Slovenská pospolitosť- národná strana (SP-NS). SP-NS bola jedinou stranou, ktorá nebola pod vplyvom protislovenských živlov (sionistických a slobodomurárskych kruhov), preto sa stala pre dnešný režim natoľko nebezpečnou, že ju ako jedinú v celej histórii Slovenskej republiky i vôbec od prevratu 1989 rozpustili. Neustále mediálne očierňovanie a iné útoky na ňu boli dôkazom toho, že skutočne hájila národné záujmy. Svojim originálnym vystupovaním, nekompromisným, ale kultivovaným zároveň, radikálnou prácou v prospech národa, obrovským nasadením a otvoreným demaskovaním nepriateľov, sa stala príťažlivou pre skutočných nacionalistov a hrozbou pre nepriateľov slovenského národa.

Z čoho vychádza náš nacionalizmus?
Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus nie je biologický pud, ale mravný charakter, nie nenávisť k nikomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše kresťanské vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.
Akú činnosť SP vyvíja?
• Slovenská pospolitosť organizuje každoročne spomienkové podujatia, na ktorých si pripomíname významné míľniky našich národných dejín a veľké osobnosti, ako sú Ľudovít Štúr, Andrej Hlinka, gen. M. R. Štefánik, Dr. Jozef Tiso a ďalší národní velikáni a bojovníci za slobodu a národ. Národ nesmie zabudnúť na svoju históriu! Už Ľudovít Velislav Štúr, náš ideový Vodca hovoril: „Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich, je len hromádka koží otrockých“.
• Uskutočnili sme tiež viacero protestných zhromaždení, napr. protest proti islamizácii Európy a vstupu Turecka do Európskej únie, protest za slobodu slova a zhromažďovania, protesty proti maďarskému šovinizmu, bombardovaniu Juhoslávie a vyhláseniu nezávislosti Kosova.
• Rozširujeme politicko-spoločenský časopis Prúty a iné tlačoviny a knihy, prinášajúce necenzurované informácie a zamlčované fakty, obsahujúce neskreslený pohľad na našu históriu, politiku a súčasnosť. Časopis Prúty pôvodne vydával od roku 1997 Študentský národný zväz, ktorý sa zlúčil s SP. V roku 2005 sa redakcia časopisu Prúty spojila s redakciou časopisu Hlas NSS (vydávaného o.z. Nové Slobodné Slovensko) a vytvorili spolu nový časopis Hlas Národnej Stráže. Po jeho zániku sa znovu obnovili Prúty. V minulosti SP rozširovala aj občasník Radikálny blok a Proti prúdu.
• SP iniciovala aj vznik niekoľkých internetových stránok, mimo iných aj vlastný blog, ktorý prináša necenzurované informácie a správy.
• Významnou mierou sa SP podieľala aj na vzniku neformálneho združenia, bojujúceho za slobodu slova, vedeckého bádania a zhromažďovania, ktorá nesie názov Iniciatíva za slobodu slova (IZSS).
• SP podporila aj mnohé petičné akcie (petícia za zachovanie Múzea Ľ. Štúra v Modre, petícia na podporu predstaviteľov katolíckej cirkvi pri výrokoch o prvej Slovenskej republike, petícia za pomenovanie piateho bratislavského mosta na most Andreja Hlinku, petícia za slobodu slova, petícia za záchranu národného panteónu v Čakajovciach a iné).
• Medzi svojimi členmi pestujeme spolupatričnosť, vedieme ich k úcte k slovenským národným tradíciám, k zásadám slušnosti, morálky a mravnosti, upevňujeme ich národné povedomie a poslanie obetovať sa za slovenský národ. Pre tento účel organizujeme množstvo táborov, kultúrnych, turistických a športových akcií po celom Slovensku. Od roku 2007 funguje aj Turistický klub SP, ktorý vštepuje lásku k vlasti, úctu k prírode a podporuje fyzický a duševný rast jednotlivcov.
• Hlásame pravdu o prvej Slovenskej republike a jej predstaviteľoch, o vražednej organizácii NATO, o byrokratickej, liberálnej, a o našu samostatnosť nás pripravujúcej Európskej únii, o hrozbe zo strany cigánskych a iných príživníkov a kriminálnikov, maďarských iredentistov i po svetovláde bažiacich slobodomurárov a sionistov. Odhaľujeme pravú tvár súčasnej i ostatných ponovembrových vlád – ich protikresťanské a protinárodné kroky, boľševickú minulosť, skorumpovanosť, rozkrádanie nášho majetku a iné zločiny, ktorých sa na národe dopustili. Poukazujeme na ich vtieranie sa západu, na umlčiavanie nepohodlných ľudí a prenasledovanie slovenských národovcov, vraždenie nenarodených detí i všetky krivdy a neprávosti v mene ich sebeckých záujmov a túžbe po moci a majetku.
Aká je organizačná štruktúra SP?
• Slovenská pospolitosť sa člení na Miestne organizácie (MO) s vlastným Miestnym vedením (MV). Na čele MV MO je Staršina a jeho zástupcom je Podstaršina. Ďalším členom miestneho vedenia je hospodár, zodpovedný za financie MO. Okrem toho môžu byť členmi MV ešte ďalší max. 3 členovia. Členov MV volia členovia príslušnej MO.
• Na čele celej SP je Vodca. Ten spolu so svojimi dvoma Pobočníkmi, Spravodajcom, Správcom a ďalšími max. troma členmi, menovanými Vodcom, tvorí Hlavné vedenie (HV). Vodcu a HV volí Snem SP, ktorého delegátmi sú členovia HV, Staršinovia MO a zvolení delegáti MO, podľa kľúča HV.

Kto nás vedie?
Na čele SP stojí Vodca. Vodcom SP je od marca 2007 Ivan Sýkora, ktorý nahradil vo funkcii Mgr. Mariana Kotlebu. Jeho Pobočníkom a zároveň druhým štatutárnym zástupcom je Michal Laššák.

Prečo máme Vodcu?
• Slovo vodca nadväzuje na náš jazyk a národné tradície. Toto slovenské slovo označuje osobu, ktorá niečo vedie, kým slovo „predseda“ pomenúva osobu, ktorá niečomu predsedá. Keďže hlavný predstaviteľ našej organizácie, Slovenskej pospolitosti nepredsedá, ale ju vedie, nevoláme ho predseda, ale vodca. U iných národov je to podobne. Slovo „leader“, ktoré sa bežne používa na označenie predsedu politickej strany, znamená v preklade to isté, čo náš vodca. Nejde teda o žiadnu úmyselnú podobnosť so slovom „der Führer“, ktoré vám médiá neprestajne nanucujú. Zároveň sa tak odlišujeme od iných organizácií a politických strán aj v názvoch jednotlivých funkcionárov.
• Slovenská pospolitosť je založená na vodcovskom princípe, pretože tento princíp uznávame ako jediný možný k dosiahnutiu našich cieľov. Napriek tomu vládne medzi členmi bratský duch. To znamená, že členovia sú si rovní. Urážanie, ohováranie a krivda sú u nás neprípustné. Problém každého člena je problémom nás všetkých a naopak, problém SP je problémom každého jej člena. Preto si navzájom pomáhame.

S kým odmieta Slovenská pospolitosť spoluprácu?
• SP odmieta akúkoľvek spoluprácu s každou politickou stranou a organizáciou, ktorá pracuje proti slovenským národným záujmom a duchovným hodnotám.
• V súčasnosti SP odmieta spoluprácu s každou z parlamentných politických strán, nakoľko ani jedna z nich nepracuje skutočne a úprimne v prospech slovenského štátu a národa, o čom svedčí množstvo faktov. Zlou životnou úrovňou počnúc a protinárodnou politikou končiac. Z tých zásadných spomeniem napríklad  podporu partnerstiev homosexuálov podpredsedom vlády Čaplovičom, súhlas s euroústavou, ako aj Lisabonskou zmluvou likvidujúcou našu samostatnosť, zotrvávanie v NATO, atď… Súčasné vládne strany sa stavajú otvorene proti SP. Spomeňme výrok premiéra Fica o „polobláznoch“ na výročie SNP v roku 2006 alebo návrh SNS na rozpustenie SP-NS v roku 2005. Dzurindova vláda zase pripravila protiprávny a brutálny zásah proti spomienkovému zhromaždeniu na Ľudovíta Štúra v Modre. O jej vlastizradcovskej politike nemôžu byť žiadne pochybnosti – výpredaj národného majetku, zavlečenie do EÚ a NATO, vyvolanie sociálnej krízy. Politické strany a združenia ako SNS a jej podobné, nepovažujeme za národné a slovenské, nakoľko sú súčasťou dnešnej vlády a spolčujú sa s nepriateľmi slovenského národa.
• SP odmieta spoluprácu s každým, kto sa snaží na našom národe parazitovať, obohacovať sa na náš úkor, rozvracať našu identitu a podkopávať naše morálne a duchovné tradičné hodnoty.

S kým SP spolupracuje?
• SP sa nebráni spolupráci s nikým, koho činnosť a práca smeruje k zveľadeniu nášho národa, kultúry, jazyka, tradícií, hospodárstva a viery.
•  SP spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými národnými organizáciami a politickými stranami. Napríklad: Noua Dreapta (Rumunsko), Srpski Obraz (Srbsko), La Falanga (Španielsko), Renoveau Francaise (Francúzsko), Vlastenecká fronta (Česká republika), Narodowe Obrodzenie Polski (Poľsko) a ďalšie organizácie v Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Lotyšsku, Holandsku, atď. Príkladom spolupráce boli rokovania a spoločné spomienkové slávnosti (tábor Ludrová 2004, spomienka na Trianon Rožňava 2005). SP bola tiež členom Európskeho národného frontu, ktorý združoval európske národné organizácie a strany.
• Na domácej scéne sme spolupracovali alebo spolupracujeme s jednotlivými Miestnymi odbormi Matice Slovenskej, Jednotou slovenskej mládeže, Spoločnosťou Andreja Hlinku, Novým slobodným Slovenskom, Slovenskou ľudovou stranou, Slovenskou národnou jednotou a rôznymi neformálnymi skupinami…

Čo tvorí symboliku SP a čo symbolizuje?
Symboliku SP tvorí:
Znak SP – Znak tvorí modrý kruhový štít so strieborným (bielym) dvojkrížom uprostred. Modrá farba symbolizuje slovenskú zem, tak ako modré trojvršie v štátnom znaku SR. Strieborná (biela) farba symbolizuje posvätnosť kresťanských a všeslovanských ideálov. Dvojkríž použitý v symbolike SP je rovnoramenný. Vychádza z najstarších prameňov slovenskej heraldiky. Dvojkríž znázorňuje slovanskú a cyrilometodskú tradíciu. Dvojkríž sa skladá z troch pruhov, symbolizujúcich Svätoplukove prúty.
Modrý kruhový štít, v ktorom je dvojkríž umiestnený, symbolizuje bojového ducha slovenských hrdinov.
Nad kružnicou na modrom podklade je dookola umiestnený strieborný (biely) nápis „Slovenská pospolitosť“ a v dolnej časti sú na modrom podklade umiestnené lipové ratolesti striebornej (bielej) farby. Šesť lipových lístkov a tri kruhové lipové plody symbolizujú slovenských vládcov: Sama, Pribinu, Mojmíra I., Mojmíra II., Rastislava, Svätopluka I., Svätopluka II., Slavomíra a Predslava.
Vlajka SP, zástava SP – zástavu i vlajku SP tvorí obdĺžnik s pomerom strán 2:3, uprostred je umiestnená strieborná (biela) kružnica a v jej strede je umiestnený strieborný (biely) dvojkríž. Na slávnostnej zástave, vlajke SP je umiestnený znak SP.
Pečať SP –  Pečať SP je kruhového tvaru o priemere 38 mm, tvorená znakom SP.
Hymna SP – Hymnu SP tvorí prvá časť hymnickej piesne „Hej, Slováci“.
Pozdrav SP – Pozdrav SP tvorí heslo „Verní sebe, svorne napred!“
Rovnošata SP – Rovnošatu SP tvorí tmavomodrá košeľa so znakom SP umiestneným v hornej časti ľavého rukáva. Tmavomodrá farba košele symbolizuje slovenských dobrovoľníkov z revolučných rokov 1848-1849 a jej strih vychádza z košele česko-slovenských légií z obdobia prvej svetovej vojny. Gombíky na výložkách a manžetách sú striebornej farby. Ku košeli sa pri slávnostných udalostiach nosí kovový dvojkríž v striebornom alebo chrómovom vyhotovení, pripevnený na modrej stužke pod golierom košele. Súčasťou rovnošaty je aj čiapka, opasok, nohavice a topánky. Čiapku tvorí šiltovka, model 9015B. Opasok je kožený, hnedej farby (ČSA) s prackou SP. Nohavice sú tmavej farby, model BDU. Topánky tvorí pevná obuv čiernej farby.
Rovnošata sa členom SP zapožičiava. Jej majiteľom je organizácia.
Nosenie rovnošaty nariaďuje HV SP.

Prečo má SP rovnošatu?
• Rovnošata je jeden zo symbolov SP. Rovnošaty majú v našej národnej histórii dlhodobú tradíciu.
• Rovnošata vyjadruje jednotu všetkých členov, ich súdržnosť, príslušnosť k organizácii a zároveň  odlišnosť od ostatných. Rovnošata slúži aj ako estetický doplnok symbolizujúci poriadok, vnútornú disciplínu a čistotu. Používanie rovnošaty v organizáciách, spolkoch a stavovských združeniach má navyše na Slovensku veľkú tradíciu. Ako príklad môžeme uviesť ľudové kroje, typické pre jednotlivé kraje, rovnošaty poľovníkov, rybárov, rôznych športových klubov a skautov. Rovnošaty používali aj rôzne politické spolky z každého politického spektra. Napríklad Sedliacka jazda, Junobrana, Rodobrana, Pionieri, Ľudové milície a tak ďalej. Svoju rovnošatu používali alebo používajú aj rôzne profesie. Mimo armády a polície v podstate aj príslušníci duchovenstva – mnísi, či kňazi, lekári, baníci, služobní vodiči, vrátnici, čašníci, kuchári, predavači, strážnici a poštári.

Prečo vznikla Slovenská pospolitosť – Národná strana?
Keďže v SR funguje parlamentná demokracia, na zaradenie sa do politickej volebnej súťaže sme potrebovali vlastnú stranu, ktorá by realizovala náš program na politickej úrovni. Tak SP-NS vznikla ako politický hlas SP. Na jej založení sa nepodieľali len členovia organizácie. Jej záber bol širší. Hlavným cieľom SP-NS bolo zastávať práva všetkých Slovákov. Bola to strana priama a nekompromisná. Jej hlavným cieľom bolo vybudovať nový slovenský stavovský štát na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe, v duchu myšlienok Ľudovíta Velislava Štúra. Aj za cenu prenasledovania a obetí bojovala za svoje ciele. Nakoľko bola strana nezákonne rozpustená (nie zakázaná, ako si mnohí na základe mediálnej manipulácie myslia), pevne veríme, že sa na politickú scénu ešte vráti.

Kto môže byť členom?
V zmysle stanov sa členom Slovenskej pospolitosti môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je politicky a morálne bezúhonný, súhlasí s programom a stanovami SP a ku dňu prijatia dosiahol vek minimálne 15 rokov. Pri splnení týchto základných podmienok, môže záujemca vyplniť dotazník a odoslať ho elektronickou poštou na adresu: pospolitost@pospolitost.org alebo poštou na adresu: Slovenská pospolitosť, P.O.Box 197, 850 00  Bratislava. V najbližšom čase bude záujemca kontaktovaný a dohodneme si s ním osobné stretnutie.

Čo musí byť osobným cieľom každého člena SP?
Hlavným osobným cieľom každého člena Slovenskej pospolitosti je fyzický a duševný rast, prehlbovanie vedomostí o histórii, zvykoch a poslaní Slovákov a Slovanov.

Aké sú práva člena?
• zúčastňovať sa tvorby a uskutočňovania programu SP
• zúčastňovať sa MS SP, podujatí organizovaných SP a byť informovaný o činnosti SP
• navrhovať kandidátov do volených orgánov SP a delegátov na Snem SP
• voliť a byť volený do orgánov SP
• podávať návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky k činnosti SP, jej orgánov a žiadať odpoveď v zmysle vnútorných poriadkov SP
• požiadať o preregistráciu do inej MO SP
• vystúpiť z SP.

Aké sú povinnosti člena?
K prvoradej povinnosti každého člena Slovenskej pospolitosti patrí svojou činnosťou na verejnosti i v súkromí otvárať svojim blížnym oči, pomáhať im v hmotných a duchovných ťažkostiach a usilovať sa o skutočne nezávislé a silné Slovensko. Ďalej je povinný:
• dodržiavať stanovy SP, programové dokumenty SP, vnútorné poriadky SP a uznesenia nadriadených orgánov SP
• plniť neodkladne úlohy, ktorými ho poverili príslušné nadriadené orgány SP
• napomáhať rozvoju SP svojou činnosťou v MO SP
• zúčastňovať sa MS SP a akcií SP
• starať sa čo najlepšie o jemu zverený majetok SP a čo najefektívnejšie s ním hospodáriť
• prejavovať úctu ostatným členom SP, najmä však Vodcovi a členom HV SP
• pomáhať členom SP
• pracovať na svojom fyzickom a duševnom zdokonaľovaní
• platiť načas členský príspevok.

Ako je to s členskými príspevkami?
Každý člen platí mesačne členský príspevok, ktorého výšku určuje HV SP. Výška členského je rôzna. Iná je u študentov, pracujúcich, nezamestnaných a dôchodcov. Ak je člen v zlej finančnej situácii, môže mu na jeho žiadosť HV SP udeliť amnestiu na platenie členského príspevku. V prípade zlej finančnej situácie člena mu radi a ochotne v rámci svojich možností ostatní členovia v súlade s bratskou spolupatričnosťou pomôžu. Finančnú pomoc môže očakávať v rámci našich možností aj napríklad na financovanie činnosti spojenej s činnosťou SP alebo na úhradu cestovných nákladov.
V SP neexistuje finančné ocenenie za vykonanú prácu. Za službu národu sa neplatí. Medzi nami nie je miesto pre prípadných ziskuchtivcov, špekulantov a karieristov.

Ako sa má správať každý člen?
Člen Slovenskej pospolitosti si musí uvedomiť, že má byť pre neho prirodzené správať sa v súlade s našimi ideálmi, stanovami a vnútornými smernicami SP. Každý člen vytvára obraz o SP a podľa toho sa budú ostatní na neho a na celé združenie pozerať. Člen SP má byť príkladom pre ostatných ľudí.

Koho chceme mať za člena?
Slovenská pospolitosť  združuje do svojich radov všetkých slovenských nacionalistov, alebo tých Slovákov, ktorí sú nespokojní so súčasným nepriaznivým stavom spoločnosti.  Chceme všetkých, ktorým záleží na budúcnosti svojho národa a vlasti. Chceme tých, ktorým nie je ľahostajný osud svojich vlastných  detí.  Potrebujeme ľudí, ktorí majú záujem a chuť bojovať za naše práva a prosperitu. Chceme jednotu všetkých slovenských národných organizácií. Iba jednotní zvíťazíme.

Koho naopak nechceme?
 Nechceme karieristov bažiacich po funkciách, ani chválenkárov, ktorým ide len o to, ako sa vytiahnuť pred kamarátmi a rodinou. Nechceme tých, čo chcú v prvom rade dostávať a až potom dávať, neschopných akejkoľvek osobnej obety. Nechceme darmožráčov, lenivcov, ktorí vedia len hovoriť, ale keď príde na to ukázať čo je v ich silách, zbabelo zdupkajú alebo zostanú pri pive. Nechceme ani nedisciplinovaných a neporiadnych jedincov, ktorým poriadok a autorita nič nehovorí, nekonajú v zhode so svojimi bratmi, ale na vlastnú päsť a tak škodia celej organizácii. A v poslednom rade nechceme ani tých, pre ktorých je SP len chvíľková zábava, záľuba, neuvedomujúcich si zmysel nášho boja a ľahko sa vzdávajúcich pri prvých prehratých bitkách alebo neúspechoch.

Čo očakávame od člena SP?
Očakávame, že každý nový člen Slovenskej pospolitosti svojimi schopnosťami a chuťou bojovať za národnú vec, v rámci svojich možností prispeje k nášmu spoločnému víťazstvu. Boj, ktorý vedieme, nie je krátkodobý, náš program je programom nielen pre súčasnú, ale aj pre budúce generácie – pre našich potomkov. Aj vy môžete tvoriť dejiny nášho národa, aj vy raz môžete byť národnými velikánmi a zaradiť sa tak k Ľudovítovi Štúrovi, Andrejovi Hlinkovi, Jozefovi Tisovi a mnohým ďalším. Nečakajte, že problémy, ktoré vás trápia sa vyriešia za vás, pridajte sa k nám a dajme sa spoločne do práce za Boha a národ!
Slovenská pospolitosť ponúka svojim členom sebarealizáciu v prospech slovenského národa, priateľské vzťahy v kolektíve ľudí s podobným zmýšľaním, možnosť trávenia voľného času v rôznych oblastiach spoločenského života (turistika, tábory, šport, kultúrne a spomienkové podujatia), osobnú záštitu, ale predovšetkým príležitosť podieľať sa na zveľaďovaní Slovenska a slovenského národa a zapojiť sa do cieľavedomej a zmysluplnej práce za Boha a národ, za pravdu, právo a spravodlivosť a vyriešenie najpálčivejších problémov, krívd a neprávostí.
Hlavné vedenie SP
6. marca 2008


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: